Το μάθημα «Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή έρευνας δράσης για τη βελτίωση πτυχών της εκπαίδευσης, είτε σε μικροεπίπεδο, είτε σε μακροεπίπεδο. Το συγκεκριμένο μάθημα είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές και αποτελεί σημαντικό στοιχείο καινοτομίας του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος. Το σκεπτικό για τη συμπερίληψή του στο πρόγραμμα, αντί ενός συμβατικού μαθήματος μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας, βασίζεται στην αναγκαιότητα του σύγχρονου εκπαιδευτικού να λαμβάνει αποφάσεις για τη λύση προβλημάτων και τους τρόπους βελτίωσης της εκπαίδευσης μέσα από την εισαγωγή καινοτομιών ή την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων, εφαρμόζοντας ένα συστηματικό πλάνο εργασίας, το οποίο θα κάνει χρήση ερευνητικών δεδομένων. Το μάθημα καλύπτει με σφαιρικό τρόπο όλες τις πτυχές της μεθοδολογίας της έρευνας δράσης και περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή στη εξέλιξή της ως ερευνητική μεθοδολογία, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σχεδίου δράσης, τα είδη δεδομένων και τα εργαλεία που αξιοποιούνται για τη συλλογή τους, καθώς και τις τεχνικές ανάλυσης τους, τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για ερευνητικούς σκοπούς, όπως προγραμμάτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον, στο μάθημα οι φοιτητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για συστηματική αντιμετώπιση προβλημάτων που εντοπίζονται σε επίπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας ή ακόμα και του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο μάθημα οι φοιτητές εμβαθύνουν επίσης στις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθεί μια ερευνητική αναφορά έρευνας δράσης. Τέλος, κατά τη διάρκεια του μαθήματος αξιοποιούνται παραδείγματα ολοκληρωμένων ερευνών δράσης, αλλά και εκπαιδευτικών σεναρίων για τα οποία οι φοιτητές προτείνουν σχέδια δράσης.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence