Το μάθημα «Μεθοδολογίας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων» είναι επιλεγόμενο μάθημα και προσφέρεται για τους φοιτητές που επιλέγουν να υποβάλουν μεταπτυχιακή διατριβή για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και για όσους φοιτητές δε θα υποβάλουν μεταπτυχιακή διατριβή αλλά επιθυμούν, ωστόσο, να καλλιεργήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σχέση με την εκπαιδευτική έρευνα. Οι σκοποί του μαθήματος και το περιεχόμενό του είναι σχεδιασμένα ώστε οι φοιτητές να επεκτείνουν τις γνώσεις και να αναπτύξουν τις ερευνητικές δεξιότητες που απέκτησαν στο υποχρεωτικό μάθημα «Έρευνα Δράσης για Εκπαιδευτική Αξιολόγηση». Συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές σε βάθος κατανόηση όλων των σταδίων υλοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας, όπως είναι ο σχεδιασμός, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η διατύπωση υποθέσεων, ο καθορισμός μεταβλητών, η ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων, η επιλογή δείγματος, συλλογή και ανάλυση δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι τρόποι αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας σε όλα τα στάδια μιας εκπαιδευτικής έρευνας αποτελούν ουσιώδες μέρος του μαθήματος. Μεγάλη σημασία επίσης αποδίδεται από το μάθημα και στις προδιαγραφές που ακολουθούν οι ερευνητικές προτάσεις, αναφορικά με τη δομή, το περιεχόμενο και τον ακαδημαϊκό λόγο που πρέπει να τις χαρακτηρίζει. Το μάθημα εμβαθύνει σε θέματα πειραματικών και ψευδοπειραματικών σχεδιασμών και της διαχείρισης μεταβλητών για την εύρεση αιτιωδών σχέσεων. Αναμένεται ότι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα θα εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν στην μεταπτυχιακή τους διατριβή ή την εξατομικευμένη μελέτη την οποία θα διεξαγάγουν.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence