Το μάθημα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση» είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού «Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία». Δεδομένης της φύσης του μεταπτυχιακού προγράμματος (εξ’ αποστάσεως) κρίνεται αναγκαίο οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε όλα τα μαθήματα του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού για σκοπούς επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά και παράδοσης και επεξεργασίας υλικού και εργασιών.

Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας όπως επίσης και σχετικές με αυτή έννοιες. Ακόμη, θα εξετάσουν την ενσωμάτωση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα τον Ιστό 2.0 (Web 2.0), τα χαρακτηριστικά αλλά και τις δυνατότητές του σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Πέραν των πιο πάνω εισαγωγικών/ θεωρητικών θεμάτων, οι φοιτητές θα εμπλακούν στη διαδικασία εκμάθησης χρήσης διαφόρων τεχνολογιών όπως ιστολόγια, wikis, διαδικτυακά αρχεία Google (Google documents), αλλά και τεχνολογικά μέσα ανάπτυξης περιεχομένου (content authoring tools) όπως εργαλεία screencasting και podcating. Πέραν της εκμάθησης χρήσης των πιο πάνω εργαλείων, οι φοιτητές θα εξετάσουν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητές τους, την εκπαιδευτική τους αξία και οφέλη, και το σημαντικότερο πως μπορούν να ενσωματωθούν επιτυχώς στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Για την επίτευξη του πιο πάνω, οι φοιτητές θα κληθούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές εφαρμογές αξιοποιώντας τα πιο πάνω εργαλεία μέσα στα πλαίσια καθορισμένου παιδαγωγικού πλαισίου με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την έννοια της κοινωνικής δικτύωσης και πως αυτή μπορεί να μετατραπεί σε εκπαιδευτική δικτύωση, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προσφέρονται μέσω του Ιστού 2.0.

Το μάθημα παραδίδεται στους φοιτητές με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, ηχοδιάσκεψη με κείμενο), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζητήσεων, ιστολόγια και wikis) και τα εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (π.χ. παρουσιάσεις με αφήγηση, παρουσιάσεις με σημειώσεις, αρχεία screen casting). Οι σημειώσεις και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα αναγνώσματα. Τέλος, μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του μαθήματος πέραν της τελικής εξέτασης αναμένεται από τους φοιτητές: να αναπτύξουν ποικίλες τεχνολογικές εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση των πιο πάνω εργαλείων όπως επίσης και μια διδακτική ενότητα με την ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογικών μέσων.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence