Το μάθημα «Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή» είναι επιλεγόμενο μάθημα της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού «Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία». Το μάθημα αυτό διερευνά το σημαντικό ρόλο που οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν σε πολλές πτυχές της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μελετά την επιρροή τους στη διαμόρφωση των στόχων της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα σε θέματα που αφορούν στην έννοια του γραμματισμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Προσφέρει μια πλατφόρμα για συζητήσεις διεπιστημονικού χαρακτήρα σε ζητήματα γραμματισμού, πολυγραμματισμών, πολυτροπικότητας και πολυμεσικών εφαρμογών με έμφαση στον ψηφιακό και οπτικό γραμματισμό. Πέρα των θεωρητικών συζητήσεων,το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με διάφορα λογισμικά (ανοικτά και κλειστά) και να αναπτύξουν δεξιότητες για προσωπική και για επαγγελματική χρήση τους. Με τη συμπλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι ικανοί να: α) περιγράφουν βασικές έννοιες του σύγχρονου πολιτισμού, και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, β) συζητούν πώς οι πρόσφατες τεχνολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει τις έννοιες του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών, γ) έχουν αναπτύξει δεξιότητες/ ικανότητες ψηφιακού και οπτικού γραμματισμού και δεξιότητες κριτικής και στοχαστικής σκέψης μέσω της ανταπόκρισης σε εικόνες και άλλα οπτικά μηνύματα, δ) επιδεικνύουν, στα πλαίσια της εκπαίδευσης, δημιουργική και τεχνική ικανότητα στην παραγωγή και διαχείριση πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαφόρων πολυμεσικών τεχνολογιών, και ε) προτείνουν και αξιολογούν ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων/ ενοτήτων μαθημάτων όπου οι νέες τεχνολογίες είναι ενσωματωμένες και στοχεύουν στην ανάπτυξη των πολυγραμματισμών, της δημιουργικότητας και της αναστοχαστικής σκέψης.

Το μάθημα παραδίδεται στους φοιτητές με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, ηχοδιάσκεψη με κείμενο), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζητήσεων, ιστολόγια και wikis) και τα εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (π.χ. παρουσιάσεις με αφήγηση, παρουσιάσεις με σημειώσεις, αρχεία screen casting). Οι σημειώσεις και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα αναγνώσματα.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence