Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία αποτελεσματικών περιβαλλόντων (ΠΜ) μάθησης στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Γενικό σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην έννοια των αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης, η ανάλυση των βασικών φιλοσοφιών και θεωριών που διέπουν τον σχεδιασμό τέτοιων περιβαλλόντων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ΠΜ σε επίπεδο μαθητή, εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας.

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι η επεξήγηση της έννοιας των ΠΜ, οι βασικές φιλοσοφικές και επιστημολογικές θεωρίες γύρω από τα αποτελεσματικά ΠΜ, η σύγκριση και η αξιολόγηση τέτοιων θεωριών, η έρευνα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μάθησης και διδασκαλίας, ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική των σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και η επίδραση τους σε μαθησιακά και σχολικά αποτελέσματα, οι αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας σύμφωνα με τη σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απόψεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, το σχολικό κλίμα και κουλτούρα, μοντέλα διαχείρισης συμπεριφοράς μαθητών , η δημιουργία ΠΜ για μαθητές ειδικών δυνατοτήτων, η αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων ενός σχολείου για σκοπούς διδασκαλίας και η αξιολόγηση ΠΜ σε σχολικά συγκείμενα.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence