Το μάθημα αυτό πραγματεύεται τόσο τη συγχρονική όσο και τη διαχρονική διάσταση της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείου γραμματολογίας αλλά και πολιτισμού. Η πολυεπιστημονική θεώρηση της γλώσσας οι στόχοι και τα επίπεδά της αντανακλούν ένα αντίστοιχο φάσμα επιστημονικών κλάδων με επίκεντρο τη Γλωσσολογία ( Συστημική και Λειτουργική Γλωσσολογία, αλλά και Δομολειτουργική Γραμματική, Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία κ.λ.π.). Οι φοιτητές/τριες θα αναλύσουν και θα σχολιάσουν τις θεωρίες για τη σύσταση ΑΠ και θα πραγματευτούν τα Αναλυτικά Προγράμματα για τη ελληνική γλώσσα τα οποία έχουν διαμορφωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα ΑΠ για την ελληνική ως πρώτη/μητρική, ως δεύτερη και ως ξένη γλώσσα,. εφόσον σήμερα η ανάγκη διδασκαλίας της γλώσσας μας σε ομογενείς της διασποράς αλλά και αλλόγλωσσους αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Παράλληλα γίνεται εισαγωγή στη μεθοδολογία και διδακτική της ελληνικής γλώσσας με εστίαση στην επικοινωνιακή και μεταεπικοινωνιακή προσέγγιση καθώς και στον κριτικό γραμματισμό στη βάση της πολυτροπικότητας του γλωσσικού υλικού. Επιχειρείται ακόμη μια εκτενής επιχειρηματολογία στην αξιολόγηση και παραγωγή αξιολογικών και διαπιστωτικών κριτηρίων για την ελληνική ως πρώτη, δεύτερη/ξένη γλώσσα. Οι φοιτητές/τριες θα καθοδηγηθούν στην εύρεση και σωστή επιλογή διδακτικού γλωσσικού υλικού, επιλέγοντας από τα υπάρχοντα ή παράγοντας δικά τους υλικά κατά περίπτωση

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence