Στο επίκεντρο των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων και των αναλυτικών προγραμμάτων που θέτουν ως προτεραιότητα τον κριτικά σκεπτόμενο μαθητή και την κριτικά σκεπτόμενη μαθήτρια σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του αιώνα μας, βρίσκεται η έννοια της ενεργητικής κατανόησης. Τούτο μάλιστα στο πλαίσιο ενός πολιτισμού επικοινωνίας που προοδευτικά παράγει όλο και πιο περίπλοκες, με τεράστια δύναμη χειραγώγησης, και ως εκ τούτου κυριαρχικές μορφές και τρόπους σύνθεσης και μετάδοσης μηνυμάτων. Το μάθημα «Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία» ανταποκρίνεται σε αυτές τις παιδαγωγικές αναγκαιότητες, προσφέροντας ένα συνδυασμό θεωρητικής υποδομής πάνω στην έννοια της κατανόησης, όπως την έχουν προσεγγίσει μείζονες σχολές σκέψης της θεωρίας της λογοτεχνίας και της ερμηνευτικής, και μεθοδολογίας πρακτικής εφαρμογής της. Πιο συγκεκριμένα, αποβλέπει: α) στη μελέτη του τι συνιστά κριτική κατανόηση της λογοτεχνίας, καθώς και ποικίλων μυθοπλαστικών μορφών με τις οποίες οι νέοι σήμερα αλληλεπιδρούν και οι οποίες υπερβαίνουν τον παραδοσιακό λογοτεχνικό κανόνα, ποια είναι η θέση της στο σημερινό σχολείο, πώς συναρτάται με το ευρύτερο όραμα του κριτικού γραμματισμού και β) στην εμβάθυνση πάνω σε αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για την ενίσχυση ενεργητικών μορφών ανάγνωσης και κατανόησης λογοτεχνικών και μυθοπλαστικών κειμένων. για όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία» θα μπορούν να εκθέτουν τις αρχές των κυριότερων σχολών σκέψης πάνω στη θεωρία της λογοτεχνίας και την ερμηνευτική για το φαινόμενο της λογοτεχνικής κατανόησης· να εντοπίζουν, να περιγράφουν και να τοποθετούνται κριτικά έναντι παραδοχών περί λογοτεχνικής κατανόησης σε έγγραφα αναλυτικών προγραμμάτων, εγχειρίδια και διδακτικές οδηγίες· να συστήνουν τρόπους διδακτικής αξιοποίησης στοιχείων από τις κυριότερες σχολές σκέψης για το φαινόμενο της λογοτεχνικής κατανόησης· να κρίνουν, τέλος, μελέτες, σχέδια μαθήματος, έρευνες και έγγραφα σχετικά με την κατανόηση λογοτεχνικών και άλλων μυθοπλαστικών κειμένων.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence