Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην έννοια του αναλυτικού προγράμματος και η εξέταση σημαντικών ζητημάτων των αναλυτικών προγραμμάτων. Πέραν από τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος το μάθημα εστιάζει και σε βαθύτερο στοχασμό στα αναλυτικά προγράμματα, ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά στεγανά που θέλουν το αναλυτικό πρόγραμμα ως έργο των τεχνοκρατών, κάτι το οποίο αναπτύσσεται γενικά και καθολικά πέραν από οποιαδήποτε χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες της γνώσης, των ατόμων και της κοινωνίας, σε ένα ιδεαλιστικό επίπεδο, και περνώντας σε ένα πιο φιλοσοφικό-στοχαστικό-ανθρωπιστικό-ερευνητικό επίπεδο που προσεγγίζει και στοχάζεται στο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, πολιτισμικών, ιστορικών, οικονομικών, μεταξύ άλλων, συνθηκών. Οι βασικές ενότητες οι οποίες θα εξεταστούν στο μάθημα συμπεριλαμβάνουν: έννοιες, ορισμοί, επίπεδα σχεδιασμού και διαστάσεις του αναλυτικού προγράμματος˙ οι φιλοσοφικές βάσεις και οι προσανατολισμοί του αναλυτικού προγράμματος˙ ανάπτυξη, επαναπροσδιορισμός, κατανόηση των αναλυτικών προγραμμάτων˙ το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο στο οποίο διενεργείται το αναλυτικό πρόγραμμα˙ ζητήματα στα αναλυτικά προγράμματα, όπως είναι για παράδειγμα, η αναμόρφωση, η παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές σκοπιμότητες, οι διακρίσεις και το ζήτημα της γνώσης, μεταξύ άλλων˙ αναλυτικά προγράμματα και καθορισμός εθνικών μαθησιακών επιπέδων˙ η έρευνα στα αναλυτικά προγράμματα˙ η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος: προγραμματισμός και διδασκαλία˙ οι διάφοροι τύποι του αναλυτικού προγράμματος και η διδασκαλία˙ διδακτικά εγχειρίδια και ανάπτυξη διδακτικού υλικού˙ η αξιολόγηση στο αναλυτικό πρόγραμμα˙ η αξιολόγηση στη διδασκαλία.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence