Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση διδακτικών στρατηγικών με απώτερο στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Για τον σκοπό αυτό θα διασαφηνιστούν οι έννοιες θεωρίες μάθησης, διδασκαλία, μορφές διδασκαλίας, διδακτικές στρατηγικές, προγραμματισμός, δεξιότητες διδασκαλίας, βελτίωση της διδασκαλίας και αξιολόγηση της διδασκαλίας, μεταξύ άλλων. Με άλλα λόγια, το μάθημα αυτό καταπιάνεται καθαρά με το διδακτικό κομμάτι της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης και τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται από την πλευρά του εκπαιδευτικού για αυτό τον σκοπό. Οι βασικές ενότητες οι οποίες θα εξεταστούν στο μάθημα συμπεριλαμβάνουν: θεωρίες μάθησης και διδασκαλία˙ μορφές διδασκαλίας˙ τύποι διδακτικών στρατηγικών και διδακτικές στρατηγικές˙ γνωστικά μοντέλα˙ προγραμματισμός της διδασκαλίας και μοντέλα προγραμματισμού˙ διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην άμεση διδασκαλία˙ διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην διαδραστική διδασκαλία˙ διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην έμμεση διδασκαλία˙ διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην ανεξάρτητη μελέτη˙ διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην βιωματική μάθηση˙ δεξιότητες διδασκαλίας˙ στρατηγικές για βελτίωση της διδασκαλίας˙ αξιολόγηση της διδασκαλίας και για την διδασκαλία.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence