Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να εντοπίσουν και να περιγράφουν τις κυριότερες εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης και τη σχέση τους με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος μετά την ολοκλήρωσή του είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να: (α) εντοπίζουν τις κυριότερες εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης (συμπεριφορισμός, γνωστικισμός, θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης, κοινωνικός εποικοδομητισμός, γνωστικά–νοητικά εργαλεία, πολλαπλές νοημοσύνες) (β) να περιγράφουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευτικής θεωρίας μάθησης και να εντοπίζουν τους κυριότερους εκπρόσωπους τη κάθε μιας, (γ) να αξιολογούν ποια θεωρία μάθησης σχετίζεται με την ανάπτυξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών και διαδικτυακών περιβαλλόντων, (δ) να περιγράφουν και να συζητούν την επίδραση της κάθε εκπαιδευτικής θεωρίας μάθησης στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών, (ε) να αναλύουν κριτικά ποιες είναι οι επιπτώσεις στη μάθηση της αξιοποίησης εργαλείων ΤΠΕ τα οποία αναπτύχθηκαν βασισμένα στις εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης, (στ) να προτείνουν διαδικασίες για αποτελεσματική αξιοποίηση στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης εργαλείων ΤΠΕ τα οποία αναπτύχθηκαν βασισμένα σε κάποια από τις θεωρίες μάθησης.

Το μάθημα παραδίδεται στους φοιτητές με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, ηχοδιάσκεψη με κείμενο), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζητήσεων, ιστολόγια και wikis) και τα εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (π.χ. παρουσιάσεις Power Point, παρουσιάσεις με αφήγηση, αρχεία screen casting). Οι σημειώσεις και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα αναγνώσματα.

Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του μαθήματος αναμένεται από τους φοιτητές: να αναπτύξουν μια διδακτική ενότητα με την ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογικών μέσων, μέσα στα πλαίσια της οποίας θα γίνεται εφαρμογή διαφόρων θεωριών μάθησης, και να αναπτύξουν ένα μια ερευνητική αναφορά (research report) στην οποία να συζητούν τα ακόλουθα: ποιες θεωρίες μάθησης, είναι οι πιο κατάλληλες και σημαντικές για τη σημερινή εποχή, δηλαδή έχουν αντίκρισμα στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής, σε σχέση με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών δίνοντας παράλληλα παραδείγματα ενσωμάτωσης για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence