Το μάθημα «Η Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα» είναι υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού «Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία». Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακής μαθησιακής κοινότητας. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την εξέλιξη του Διαδικτύου στην εκπαίδευση όπως επίσης και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Ακόμη θα εξετάσουν την έννοια της διαδικτυακής διδασκαλίας, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές της. Επιπλέον, οι μαθητές θα μελετήσουν και θα αναπτύξουν γνώσεις όσον αφορά την οικοδόμηση μια διαδικτυακής κοινότητας μάθησης, το ρόλο του διδάσκοντα αλλά και του διδασκόμενου. Πέραν των πιο πάνω θεμάτων, θα παρουσιαστεί και θα εξεταστεί η έννοια της Κοινότητας Διερεύνησης (Community of Inquiry) και των 3 παράμετροι που την πλαισιώνουν: Παράμετρος Διδασκαλίας (Teaching Presence), Κοινωνική (Social Presence) και Γνωστική (Cognitive Presence) Παράμετρος. Επίσης, θα εξεταστεί και μια νεοεισαχθείσα παράμετρος, αυτή του Διδασκομένου (Learner Presence) όπως επίσης και το μοντέλο και ερωτηματολόγιο που μετρά τη δημιουργία της Κοινότητας Διερεύνησης. Οι φοιτητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να μελετήσουν και να συζητήσουν, παραθέτοντας τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους με βάση ποικίλα μαθησιακά σενάρια και εκπαιδευτικές εφαρμογές της Κοινότητας Διερεύνησης. Τέλος, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν το πακέτο εργαλείων για την ανάπτυξη διαδικτυακής κοινότητας μάθησης. Το πακέτο εργαλείων περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες εργαλείων όπως: εργαλεία επικοινωνίας /συνομιλίας, συνεργατικά εργαλεία και εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου, εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων ή αλλιώς ηλεκτρονικές πλατφόρμες, και τέλος κοινωνικά και εκπαιδευτικά δίκτυα. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες τους, την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως επίσης και το ρόλο, τη σημασία και τα οφέλη τους.

Το μάθημα παραδίδεται στους φοιτητές με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, ηχοδιάσκεψη με κείμενο), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζητήσεων, ιστολόγια και wikis) και τα εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (π.χ. παρουσιάσεις με αφήγηση, παρουσιάσεις με σημειώσεις, αρχεία screen casting). Οι σημειώσεις και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα αναγνώσματα.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence