Το μάθημα αυτό πραγματεύεται βασικά θεωρητικά ζητήματα της γνωστικής ψυχολογίας, και σκοπός του είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να συζητούν το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται και μαθαίνουν, ενώ παράλληλα να διακρίνουν και να συγκρίνουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της γνωστικής ψυχολογίας σε σχέση με τη μάθηση και τη νόηση και να γνωρίζουν τα βασικά στάδια γνωστικής ανάπτυξης, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την αναπτυξιακή πορεία. Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται επίσης οι φοιτητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των σημαντικότερων γνωστικών ικανοτήτων, όπως, της αντίληψης, της μνήμης, της λογικής, της επίλυσης προβλημάτων, αλλά και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, καθώς επίσης να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν επιστημονικό συλλογισμό για να αξιολογούν διαφορετικές θεωρητικές απόψεις. Βασικός επίσης στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι φοιτητές να εφαρμόζουν τις αποκτημένες γνώσεις στην καθημερινότητα τους και ιδιαίτερα να μπορούν να εφαρμόσουν τις αποκτημένες γνώσεις με σκοπό την αποτελεσματική σχολική μάθηση. Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι η γνωστική επιστήμη, ο εγκέφαλος και η γνωστική λειτουργία, η γνωστική ανάπτυξη και οι διάφορες θεωρίες, όπως ο συμπεριφορισμός, ο κονστρουκτιβισμός, οι θεωρίες των Piaget, Bruner, Vygotsky κ.α., η μεταγνώση και οι διαδικασίες μάθησης. Άλλες θεματικές ενότητες αφορούν την αντίληψη, τις οπτικές πλάνες, την αντίληψη χωρίς επίγνωση, τη μνήμη και τα είδη μνήμης, τη λήθη, τις διαταραχές μνήμης, την κρίση, την κριτική σκέψη, το συλλογισμό και τη λογική, την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, τη νοημοσύνη και την τεχνητή νοημοσύνη, τη σχέση μεταξύ γνωστικής λειτουργίας και συγκίνησης, καθώς και τις επιδράσεις των παραγόντων θυμικού και κινήτρων στη γνωστική λειτουργία κα ιδιαίτερα στη μάθηση. Το μάθημα τέλος πραγματεύεται τις σύγχρονες γνωστικές θεωρίες και τις εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική πράξη.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence