Το μάθημα “Ηγεσία Ομάδων στην Εκπαίδευση” είναι επιλεγόμενο και ανήκει στην ενότητα μαθημάτων “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”. Το θέμα του είναι η διαχειριση της ομαδικής εργασίας που λαμβάνει χώρα στις σχολικές μονάδες ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό. Είναι κοινώς παραδεκτό σήμερα (και ισχύει για όλους τους επαγγελματικούς χώρους) πως τίποτα άξιο αναφοράς δεν μπορεί να παραχθεί  χωρίς την συνεργασία ανάμεσα σε επαγγελματίες. Η αλληλεξάρτηση είναι βασικό συστατικό της εργασίας σε οργανισμούς και έτσι ο χώρος της εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Η ομαδική εργασία στα σχολεία μπορεί να πάρει πολλές μορφές: από τις συνεδρίες προσωπικού μέχρι το μοντέλο των επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης που στηρίζεται στην αλληλοβοήθεια και συνεργασία. Φυσικά, η ομαδική εργασία δεν είναι χωρίς προβλήματα και πολλές φορές δημιουργούνται καταστάσεις συγκρουσιακές που μπορεί να αποβούν επιζήμιες για το σχολείο και την επίτευξη των στόχων του.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναλύσουμε την εργασία ομάδων στην εκπαίδευση με ειδικές αναφορές στην αξιοποίηση των συνεδριάσεων του προσωπικού και στην δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση κοινοτήτων μάθησης εκπαιδευτικών. Θα αναλύσουμε επίσης την εισαγωγή και διαχείριση αλλαγής και θα κλείσουμε με διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπόφευκτων συγκρούσεων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες. 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την πολύπλευρη ενημέρωση των φοιτητών όσον αφορά την φύση, λειτουργία και απόδοση των ομαδικών εργασιών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, αποτελεί στόχο του μαθήματος η διδασκαλία του μηνύματος της αναγκαιότητας καλλιέργειας συνθηκών αποδοτικής ομαδικής εργασίας, δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης όπου οι εκπαιδευτικοί θα βελτιώνονται επαγγελματικά και της έγκαιρης αντιμετώπισης των συγκρούσεων που προκύπτουν φυσιολογικά ανάμεσα σε επαγγελματίες. 

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy