Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος.
Με το τέλος του πρώτου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν δύο από τις τρεις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
Οι φοιτητές επιλέγουν τρία μαθήματα σε κάθε θεματική ενότητα για παρακολούθηση. Ακολουθεί ενδεικτική κατανομή μαθημάτων για τις επιλεγόμενες θεματικές ενότητες 1 και 2

SEMESTER 1
Code Name ECTS Συντονιστής Μαθήματος
DLEDA051 Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης Ηγεσίας 10 Dr Stelios Orphanos
DLEDA052 Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση 10 Dr Antonios Kafa
DLEDA053 Εκπαιδευτική Έρευνα 10 Dr. Rita Panaoura
TOTAL   30  

 

SEMESTER 2
Code Name ECTS Συντονιστής Μαθήματος
DLEDA101 Εκπαίδευση και Τεχνολογία 10 Dr. Nikleia Eteokleous
DLEDA102 Αποτελεσματική Ηγεσία και Μάθηση 10 Dr. Antonios Kafa
DLEDA103 Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής 10 Dr. Stelios Orphanos
DLEDA104 Διοικηση και Ενιαια Εκπαιδευση   Dr. Anna Chatzipanagiotidi
TOTAL   30  

 

SEMESTER 3
Code Name ECTS Συντονιστής Μαθήματος
DLEDA201 Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων 10 Dr Theodoros Theodorou
DLEDA202 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 10 Dr Marios Panteli
DLEDA203 Οργανωσιακή Συμπεριφορά   Dr. Athanasios Michiotis
DLEDA204 Ηγεσία Ομάδων στην Εκπαίδευση 10 Dr Stelios Orphanos
TOTAL   30  

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy