Διαδικασία και Κριτήρια Εισδοχής
Απαραίτητη προϋπόθεση για εισδοχή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών στις επιστήμες της αγωγής, ή στις κοινωνικές επιστήμες ή σε γνωστικά αντικείμενα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική και/ή αγγλική). Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους, δύο συστατικές επιστολές που προέρχονται από καθηγητές πανεπιστημίου ή προϊσταμένους στο χώρο εργασίας τους και έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων. Στη περίπτωση που η Επιτροπή Εισδοχής κρίνει ότι είναι αναγκαίο, οι υποψήφιοι θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη και θα αξιολογούνται με βάση το βαθμό τους, την εμπειρία, τις συστατικές επιστολές και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy