Διαδικασία και Κριτήρια Εισδοχής

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε υποψηφίους που πρέπει να είναι κάτοχοι ενός πρώτου πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής . Η εμπειρία σε οργανισμούς, υπηρεσίες και συστήματα υγείας  θα αποτελούσε πλεονέκτημα και μπορεί εξαιρετικά να γίνει αποδεκτή ως εναλλακτική βάση για την εισδοχή. Πιστοποιητικά επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα δεν απαιτούνται, αλλά η γνώση της είναι απαραίτητη για την εμπέδωση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδεικτικά απευθύνεται σε :

  • Ιατρούς
  • Νοσηλευτές
  • Διοικητικό Προσωπικό Μονάδων Υγείας
  • Στελέχη Εταιριών από το χώρο της Υγείας
  • Διοικητικά Στελέχη Συναφών Ειδικοτήτων
  • Αποφοίτους Οικονομικών Σχολών
  • Αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας (Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής)
  • Αποφοίτους τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Αποφοίτους τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας χωρίζεται σε δύο στάδια, για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια :

1ο Στάδιο                                                                  .
Βιογραφικό Σημείωμα. Η επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο του βιογραφικού τους. Τα βασικότερα στοιχεία που αξιολογούνται είναι το επίπεδο και η συνάφεια των προηγουμένων σπουδών με το αντικείμενο του Προγράμματος, η επίδοση και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους, καθώς και η επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τους.

2ο Στάδιο                                                                    .
Συνέντευξη από τον συντονιστή του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές  καλούνται σε συνέντευξη από τον συντονιστή του προγράμματος και βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-20. Με τη συνέντευξη ο συντονιστής  επιδιώκει να διαπιστώσει ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη βαθμολογία κατά το 2ο Στάδιο, ο συντονιστής  προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα. Η τελική επικύρωση των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί διενεργείται από τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου.

  

Copyright © 2017 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us