Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Module Group ECTS
Required Courses 180
Elective Courses 60
TOTAL 240

Required Courses Modules

The student must successfully complete 180 ECTS, from the following list of modules:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLABCO152 BUSINESS COMMUNICATION 10 3
2 DLABRM356 BUSINESS RESEARCH AND REPORT WRITING 10 3
3 DLABSA151 INTRODUCTORY ACCOUNTING 10 3
4 DLABSA254 COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING 10 3
5 DLABSE151 MICROECONOMIC ANALYSIS 10 3
6 DLABSE253 MACROECONOMIC ANALYSIS 10 3
7 DLABSL254 BUSINESS LAW 10 3
8 DLABSM152 MARKETING PRINCIPLES 10 3
9 DLABSM254 MARKETING RESEARCH & INFORM. SYSTEMS 10 3
10 DLABSM355 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 10 3
11 DLABSO253 INTRODUCTION TO BUSINESS ORGANISATION 10 3
12 DLABSO356 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 10 3
13 DLABSO457 MANAGEMENT SCIENCE 10 3
14 DLABSP458 SENIOR PROJECT 10 3
15 DLACSC152 COMPUTER APPLICATION PACKAGES 10 3
16 DLAFIN253 BUSINESS FINANCE 10 3
17 DLAMAT151 BUSINESS MATHEMATICS 10 3
18 DLAMAT355 STATISTICS 10 3

Elective Courses Modules

The student must successfully complete 60 ECTS, from the following list of modules:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLABSA255 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING 10 3
2 DLABSA357 ADVANCED ACCOUNTING PRACTICE 10 3
3 DLABSA358 ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING 10 3
4 DLABSA457 AUDITING THEORY & PRACTICE 10 3
5 DLABSA458 TAXATION 10 3
6 DLABSE355 DEVELOPMENT ECONOMICS 10 3
7 DLABSM356 SALES MANAGEMENT 10 3
8 DLABSM457 ADVANCED MARKETING MANAGEMENT 10 3
9 DLABSO355 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR 10 3
10 DLABSO458 BUSINESS ETHICS 10 3
11 DLAFIN356 CORPORATE FINANCE 10 3

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence