Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από διδακτικό προσωπικό Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick καθώς και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και με γνώση και διδακτική εμπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2017 και στηρίχτηκε από τους ακόλουθους ακαδημαϊκούς:

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence