Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Μαθήματα Επιλογής 30
Μεταπτυχιακή Εργασία 20
ΣΥΝΟΛΟ 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Συντονιστής Μαθήματος
1 DLADE101 Μεθοδολογία Έρευνας 10 Ρίτα Παναούρα
2 DLADE102 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων : Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις 10

Μάνος Παυλάκης
Πέτρος Γουγουλάκης

3 DLADE103 Θεωρίες για τη Μάθηση των Ενηλίκων και Συμβουλευτική Ενηλίκων 10 Ευγενία Πανιτσίδου
4 DLADE104 Στρατηγικές Διδασκαλίας και Ενεργητικές εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 10

Αναστασία Ρέππα
Μάνος Παυλάκης
Πέτρος Γουγουλάκης


Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Συντονιστής Μαθήματος
1 DLADE201 Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 10

Σταύρος Πάρλαλης
Νικολέττα Ιωάννου

2 DLADE202 Νέες Τεχνολογίες στη Εκπαίδευση Ενηλίκων: Δυνατότητες στην Διδασκαλία και Μάθηση 10 Νίκλεια Ετεοκλέους
3 DLADE203 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10 Νικολέττα Χριστοδούλου
4 DLADE204 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 10 Στέλιος Ορφανός
5 DLADE205 Αξιολόγηση και ∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 10 Στέλιος Ορφανός


Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Συντονιστής Μαθήματος
1 DLADE105 Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 10 Νίκλεια Ετεοκλεους
2 DLADE106 Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙI 10 Νίκλεια Ετεοκλεους

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence