Διαδικασία και Κριτήρια Εισδοχής

Γενικά Κριτήρια

Όλα τα εξ αποστάσεως προγράµµατα σπουδών του Πανεπιστηµίου προσφέρονται µε την µέθοδο της ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning). Για το σκοπό αυτό, φοιτητές που αιτούνται εγγραφή στα προγράµµατα αυτά, πέραν των ακαδηµαϊκών απαιτήσεων του κάθε προγράµµατος, πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα:  

  1. να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο ψηφιακού αλφαβητισµού. ∆ηλαδή να µπορούν να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή για διαχείριση αρχείων και χρήση βασικών εφαρµογών (π.χ. επεξεργασίας κειµένου), και να µπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες του παγκόσµιου ιστού (web) και το ∆ιαδίκτυο (Internet) για να πλοηγούνται σε ιστοσελίδες, και να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
  2. να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε ηχεία. Ιδανικά αλλά όχι απαραίτητα να υπάρχει συνδεδεµένη κάµερα στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.
  3. να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο

Ειδικά Κριτήρια

Τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στο πρόγραµµα καθορίζονται στους Γενικούς Περί Φοιτητών Κανονισµούς, αλλά και στον Κανονισµό Σπουδών του Πανεπιστηµίου Frederick.

Απαραίτητη προϋπόθεση για εισδοχή στο πρόγραµµα είναι η κατοχή αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών σε οποιοδήποτε πεδίο και γνωστικό αντικείµενο (ενδεικτικά: Επιστήµες της Αγωγής, στις Κοινωνικές Επιστήµες ή σε γνωστικά αντικείµενα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) και πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική), ενώ η εκπαιδευτική πείρα σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων θεωρείται πλεονέκτηµα, αλλά όχι αναγκαία.  Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν την αίτησή τους και όλα τα συναφή δικαιολογητικά, όπως, αντίγραφα τίτλων και αναλυτικής βαθµολογίας των τίτλων σπουδών τους, δύο συστατικές επιστολές που προέρχονται από καθηγητές πανεπιστηµίου ή προϊσταµένους στο χώρο εργασίας τους και έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων. Στην περίπτωση που η Επιτροπή του Προγράµµατος κρίνει ότι είναι αναγκαίο, οι υποψήφιοι καλούνται και σε προσωπική συνέντευξη.   Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στο πρόγραµµα, η Επιτροπή του Προγράµµατος θα αξιολογεί τους υποψήφιους φοιτητές στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων, όπως, επιδόσεις σπουδών, συστατικές επιστολές, ψηφιακός εγγραµµατισµός, ερευνητικά ενδιαφέροντα, συνέντευξη, επαγγελµατική εµπειρία, γνώση ελληνικής ή/και αγγλικής γλώσσας κ.ά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του Προγράµµατος ανακοινώνονται µε ηλεκτρονικές επιστολές ή άλλο τρόπο σε όλους τους υποψηφίους.

 

 

 

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence