Το μάθημα “Αποτελεσματική Ηγεσία και Μάθηση” είναι επιλεγόμενο και ανήκει στην ενότητα μαθημάτων “Διοίκηση, Εκπαίδευση και Πολιτική”. Το θέμα του είναι η εξέταση της επίδρασης των ηγετών σχολικών μονάδων στα αποτελέσματα των μαθητών και γενικότερα στα σχολικά αποτελέσματα.

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στην σχολική επιτυχία, στην εφαρμογή καινοτομιών, στην δημιουργία και συντήρησης κουλτούρας και στην διαχείριση αλλαγής στην εκπαίδευση. Αυτό έχει διαφανει πλέον καθαρά σε πολλές διεθνείς έρευνας αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και ειδικότερα σε έρευνες ποσοτικοποίησης της επίδραση του διευθυντή ή του σχολικού ηγέτη στην σχολική επιτυχία. Μάλιστα είμαστε σε θέση σήμερα να γνωριζουμε πως ο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης είναι ο δεύτερος σε θετική επίδραση σχολικός παράγοντας μετά τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό. Η επίδραση του σχολικού ηγέτη είναι κυρίως έμμεση δηλαδή ο σχολικός ηγέτης επιδρά θετικά ή αρνητικά στα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω της επίδρασης που έχει σε μεταβλητές όπως οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οργανωτικές δομές κλπ.

Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής θα έρθει σε επαφή με τα μοντέλα επίδρασης του σχολικού ηγέτη στα μαθησιακά και σχολικά αποτελέσματα και ειδικότερα θα γνωρίσει τις οδούς επίδρασης και πόση σημαντική είναι η κάθε μία. Ένα σημείο το οποίο δεν έχει πληρως ξεκαθαρίσει μέσα από την έρευνα για την αποτελεσματική ηγεσία είναι οι πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζει ο αποτελεσματικός διευθυντής. Πολλές είναι οι πρακτικές που έχουν αναφερθεί εώς σήμερα ως αποτελεσματικές αλλά δεν έχουμε (ως ερευνητική κοινότητα) καταλήξει σε ένα τελικό και συγκεκριμένο σύνολο τέτοιων πρακτικών. Το γενικότερο ζήτημα της έρευνας στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας είναι επίσης σημαντικό κομμάτι του μαθήματος. 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με την έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας, τους τρόπους επίδρασης του ηγέτη σε αποτελέσματα μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικής μονάδας, την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται ένας αποτελεσματικος σχολικός ηγέτης καθώς και τους τομείς στους οποίους ο ηγέτης παρουσιάζεται να έχει καταλυτική σημασία (αλλαγή, σχολική αποτυχία, κουλτούρα, αποτελεσματική διδασκαλία). 

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy