Οι σχολικές μονάδες αποτελούν κρίσιμες δομές σε κάθε κράτος και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες και τις προοπτικές των αντίστοιχων κοινωνιών. Και μόνο αυτή η ιδιαιτερότητά τους, καθιστά τη διοίκησή/διεύθυνσή τους σημαντικό έως καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας ή αποτυχίας ολόκληρων κοινωνιών. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών αρχών διοίκησης καθώς και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με εστίαση στην περίπτωση των Σχολικών Μονάδων. Το μάθημα  αποτελείται από 3 κύριες θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες συγκροτείται από ορισμένο αριθμό θεματικών υποενοτήτων, που αντιστοιχούνται απόλυτα σε αντίστοιχες εβδομάδες μελέτης. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης και τον τρόπο εφαρμογής αυτών στις Σχολικές Μονάδες. Η 2η θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και στα προβλήματα που μπορούν να διαχειριστούν οι σχολικές μονάδες. Η 3η θεματική ενότητα επικεντρώνεται σε ορισμένα ειδικά θέματα στα οποία καλείται η διοίκηση να λάβει ή να υλοποιήσει αποφάσεις, όπως τα έργα, η αλλαγή και η ποιότητα. 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως βασικό σκοπό να αποκτήσουν οι φοιτητές αφενός ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα αρχών διοίκησης και διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αφετέρου δεν να αναπτύξουν εκείνες τις κριτικές ικανότητες που θα τους επιτρέψει να αξιολογούν και να αναλύουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεων στα πλαίσια μίας σχολικής μονάδας.   

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy