ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι σχολικές μονάδες αποτελούν κρίσιμες δομές σε κάθε κράτος και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες και τις προοπτικές των αντίστοιχων κοινωνιών. Και μόνο αυτή η ιδιαιτερότητά τους, καθιστά την ομαλή λειτουργία τους σημαντικό έως καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας ή αποτυχίας ολόκληρων κοινωνιών. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση της συμπεριφοράς μέσα στις οργανώσεις που υπάρχουν στις Σχολικές Μονάδες. Το μάθημα  αποτελείται από 3 κύριες θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες συγκροτείται από ορισμένο αριθμό θεματικών υποενοτήτων, που αντιστοιχούνται απόλυτα σε αντίστοιχες εβδομάδες μελέτης. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των βασικών θεωριών που αποτελούν το πλαίσιο μελέτης της οργανωσιακής συμπεριφοράς, στη 2η θεματική ενότητα παρουσιάζονται τομείς της οργανωσιακής συμπεριφοράς που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας μίας σχολικής μονάδας, ενώ η 3η θεματική ενότητα αναφέρεται σε ειδικότερα θέματα σε συνδυασμό με μελέτη περιπτώσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως βασικό σκοπό να αποκτήσουν οι φοιτητές αφενός ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, αφετέρου δε, να αναπτύξουν εκείνες τις κριτικές ικανότητες που θα τους επιτρέψει να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεων στα πλαίσια λειτουργία και διοίκησης μίας σχολικής μονάδας.  

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy