Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος.
Με το τέλος του πρώτου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν δύο από τις τρεις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
Οι φοιτητές επιλέγουν τρία μαθήματα σε κάθε θεματική ενότητα για παρακολούθηση. Ακολουθεί ενδεικτική κατανομή μαθημάτων για τις επιλεγόμενες θεματικές ενότητες 1 και 2

SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLEDA051 Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης  Ηγεσίας 10
DLEDA052 Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση 10
DLEDA053 Εκπαιδευτική Έρευνα 10
TOTAL   30

 

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLEDA101 Εκπαίδευση και Τεχνολογία 10
DLEDA102 Αποτελεσματική Ηγεσία και Μάθηση 10
DLEDA103 Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής 10
TOTAL   30

 

SEMESTER 3
Code Name ECTS
DLEDA201 Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων 10
DLEDA202 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 10
DLEDA204 Ηγεσία Ομάδων στην Εκπαίδευση 10
TOTAL   30

  

Copyright © 2017 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us