Αποστολή

Η αποστολή της εξ αποστάσεως μάθησης είναι να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε όλους όσους αδυνατούν, για οποιοδήποτε λόγο, να παρακολουθήσουν ένα συμβατικό πρόγραμμα σε αίθουσα διδασκαλίας. Ως φοιτητής/τρια της εξ αποστάσεως μάθησης είσαι «αυτόνομος/η» να επιλέξεις τον χώρο και χρόνο που θα επιμορφωθείς. Ακόμη, σου δίνεται η δυνατότητα να σπουδάζεις σε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον, παράλληλα με την εργασία σου ή και τις άλλες ασχολίες που πιθανόν να έχεις. Η εξ αποστάσεως μάθηση προσφέρεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη χρήση προσεκτικά επιλεγμένων οπτικοακουστικών μέσων. Το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη δυνατότητα σε όλους/ες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και υψηλή ποιότητα μάθησης μέσω σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης και τη χρήση νέων τεχνολογιών.


Τρόπος Λειτουργίας

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick δεν απαιτούν φυσική παρουσία, με εξαίρεση τις τελικές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν στον τόπο της επιλογής τους στην ώρα και στον ρυθμό που επιθυμούν. Η παράδοση του υλικού γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και κυρίως μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (LMS). Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης LMS είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τις εξ αποστάσεως σπουδές, ως εκ τούτου οι φοιτητές/τριες έχουν την αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη,  ώστε να διασφαλιστεί η ορθή χρήση της. Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης LMS: 1) έχουν  πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος όπως αναγνώσματα, βιβλιογραφικές αναφορές, παρουσιάσεις, τηλεδιασκέψεις, 2) ενημερώνονται για τις εργασίες τους, τα χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς υποβολής εργασιών, και 3) τους παρέχονται μηχανισμοί, τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης επικοινωνίας, με τους/τις διδάσκοντες/ουσες και με τους/τις συμφοιτητές/τριές τους.


Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης (Learning Management System – LMS)

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τους φοιτητές/τριες των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών. Στην πλατφόρμα αυτή έχουν πρόσβαση τόσο οι διδάσκοντες/ουσες όσο και οι φοιτητές/τριες, και είναι το βασικότερο μέσο παράδοσης υλικού/ περιεχομένου αλλά και επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων και  των διδασκομένων. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιείται για ανάρτηση και παράδοση υλικού (αναγνώσματα, βιβλιογραφικής πηγές, εκπαιδευτικό υλικό, πολυμεσικό/ ψηφιακό υλικό,  σημειώσεις του μαθήματος) ή οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό υλικό (συνδέσεις σε ιστοσελίδες, βίντεο, κ.ά). Η πλατφόρμα παρέχει επίσης δυνατότητες για σύγχρονη (π.χ. ZOOM για τηλε-διασκέψεις) ή/και ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία (discussion forums, chat rooms, wikis) διδασκόντων και διδασκομένων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και ανατροφοδότησης εργασιών. Τα διάφορα εργαλεία που είναι ενσωματωμένα στην πλατφόρμα προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης.

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence