Η Επιτροπή Εξ’ Αποστάσεως Μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick έχει την κύρια ευθύνη των προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως μάθησης που προσφέρονται. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, που αποτελείται κυρίως από ακαδημαϊκούς, υπόκειται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και έχει τη συνολική ευθύνη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παροχής και της διασφάλισης της ποιότητας των εξ’ αποστάσεως μάθησης προγραμμάτων σπουδών. Μια σχηματική αναπαράσταση της Διοίκησης εξ’ αποστάσεως μάθησης φαίνεται πιο κάτω.

Η Επιτροπή Εξ’ Αποστάσεως Μάθησης υποστηρίζεται σθεναρά από τη Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (Learning Support Unit – LSU) του Πανεπιστημίου, η οποία έχει τη συνολική ευθύνη και διαχείριση όλων των τεχνικών πτυχών και των παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών. Η Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (Learning Support Unit – LSU) είναι διοικητικό όργανο και λειτουργεί κάτω από την ευθύνη της Υπηρεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence