Επιτροπή Εξ Αποστάσεως Μάθησης (Distance Learning Committee – DLC)

 • Γενική ευθύνη για την εξ αποστάσεως μάθηση στο Πανεπιστήμιο Frederick
 • Ανάπτυξη και επίβλεψη πολιτικών για:
  • Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης
  • Διασφάλιση ποιότητας – συνεργασία με την επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας
   του Πανεπιστημίου
  • Διάδοση και διάδοση των πρακτικών ηλεκτρονικής μάθησης σε όλα τα
   προγράμματα
  • Υποστήριξη και ανάπτυξη της υποδομής των εξ αποστάσεως προγραμμάτων
   σπουδών – στενή συνεργασία με τη Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Η Επιτροπή εξ Αποστάσεως Μάθησης έχει την γενικότερη ευθύνη της λειτουργίας των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών στο Πανεπιστήμιο, την διαμόρφωση πολιτικής και την διασφάλιση της ποιότητας.
  • Συντονίζει και ενεργοποιεί μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας όσον αφορά
   τους διδάσκοντες, τις διαδικασίες, τα μαθήματα, κλπ.
 • Επικοινωνεί και συντονίζει την πολιτική, τις αποφάσεις και τη στρατηγική των εξ αποστάσεως προγραμμάτων στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
  • Παρέχει και συντονίζει την εκπαίδευση των διδασκόντων (μέλη ΔΕΠ & ΣΕΠ)
   και ΕΒ.
  • Καθορίζει ρόλους, καθήκοντα και υποχρεώσεις για μέλη ΔΕΠ & ΣΕΠ και ΕΒ
  • Παρέχει συνεχή υποστήριξη στους συγγραφείς μαθημάτων και παρακολουθεί
   την ανάπτυξη του διδακτικού υλικού των προγραμμάτων σπουδών
  • Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του Παιδαγωγικού Πλαισίου Εξ Αποστάσεως Μάθησης και παρέχει εκπαίδευση όπου απαιτείται για
   βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών
 • Η Επιτροπή εξ Αποστάσεως Μάθησης και το υφιστάµενο πλαίσιο λειτουργίας εγγυόνται τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανάπτυξη και υποστήριξη εξ αποστάσεως προγραµµάτων, υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και παιδαγωγικές θεωρίες.


Μονάδα Εξ Αποστάσεως Μάθησης (Distance Learning Unit - DLU)

 • Η μονάδα εξ αποστάσεως μάθησης είναι το διοικητικό σώμα του Πανεπιστημίου που σχετίζεται με την λειτουργία των εξ αποστάσεως προγραμμάτων.
 • Ασχολείται με διοικητικής φύσης θέματα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μάθηση στο Πανεπιστήμιο Frederick.
 • Παρέχει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για τους εξ αποστάσεως φοιτητές
 • Κύριες αρμοδιότητες:
  • Εφαρμογή αποφάσεων του DLC
  • Σύνδεση με φοιτητές, καθηγητές και βασικές υπηρεσίες σπουδαστών (Γραφείο Μελετών, Γραφείο Εισδοχής)
  • Συλλέγει και παρακολουθεί τις ερωτήσεις/ απορίες και σχετικές πληροφορίες για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.


Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (Distance Learning Support – DLS)

 • Η μονάδα υποστήριξης εξ αποστάσεως μάθησης παρέχει υποστήριξη σε τεχνικά θέματα πρόσβασης και λειτουργίας των διαφόρων πληροφορικών συστημάτων που απαιτούνται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Παροχή και προώθηση προσφερόμενων τεχνικών υπηρεσιών σε όλους τους αντιπροσώπους σε σχέση με την ηλεκτρονική μάθηση
 • Υπεύθυνη για:
  • Αξιολόγηση, πρόταση και βελτίωση της τεχνικής υποδομής για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης
  • Συντήρηση και διατήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες (διδάσκοντες, φοιτητές & λειτουργούς)


Κέντρο Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Μάθησης - Open & Distance Learning Center (ODLC)

 • H προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Frederick και στην κοινωνία γενικότερα, με στόχο τη διάχυση των βασικών παιδαγωγικών αρχών που πρέπει να τη διέπουν και τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να εκπαιδεύει, να επιμορφώνει και να υποστηρίζει (ερευνητικά και διδακτικά) εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους που εμπλέκονται διδακτικά και μαθησιακά σε περιβάλλοντα ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης, μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Επίσης, στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας στους τομείς της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης, και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Η συμβολή του εργαστηρίου στην προώθηση και τη συνεχή ανανέωση των μεθόδων της ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης στο Πανεπιστήμιο Frederick.
 • Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών δράσεων σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους με σκοπό την παιδαγωγική αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης.
 • Η υποστήριξη μελών ΔΕΠ, ΣΕΠ, ΕΒ του Πανεπιστημίου Frederick με σκοπό την κατάρτισή τους στην παιδαγωγική αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης.
 • Η ανάπτυξη ποιοτικού εκπαιδευτικού διαδραστικού/ ψηφιακού υλικού για χρήση σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, συμβατικής, μεικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η παιδαγωγική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, ΣΕΠ, ΕΒ του Πανεπιστημίου Frederick στην ανάπτυξη, διαμόρφωση και εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού/ ψηφιακού υλικού, διαδραστικών δραστηριοτήτων της διαμορφωτική αξιολόγηση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Η παροχή εργαλείων, μέσων και φυσικού χώρου για τη διεξαγωγή μαθημάτων, εργαστηρίων, σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού/ διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.
 • Η ανάπτυξη και διοργάνωση εργαστηρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών συνεδρίων σε θέματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η υποστήριξη και παιδαγωγική ενίσχυση της Επιτροπής Εξ αποστάσεως Μάθησης και Μονάδας Εξ αποστάσεως μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick.
 • Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων που συλλέγονται και αξιοποιούνται από τη Μονάδα Εξ αποστάσεως μάθησης και την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με σκοπό:
  • Τη διεξαγωγή έρευνας, διδακτικών παρεμβάσεων και πειραμάτων με σκοπό την αναβάθμιση των πολιτικών και της μάθησης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα
  • Την ανάπτυξη εκθέσεων σε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές πρακτικές στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση.
  • Τον εντοπισμό αποκλίσεων και προβληματικών καταστάσεων και τη λήψη
   διορθωτικών ενεργειών.
 • Η εμπλοκή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και δράσεις, προγράμματα ERASMUS και η δημιουργία ερευνητικών εκθέσεων για παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σχετικών με την ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης σε θέματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence