Καταληκτικός Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών)
Προσφέρεται από Σχολή Επιστημών Υγείας
Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως


Εισαγωγή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας έχει σχεδιαστεί κατόπιν της ανάγκης που τεκμηριωμένα προκύπτει στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο για την ανάπτυξη της ΠΦΥ. Ειδικά, στην Κύπρο και την Ελλάδα η ανάγκη αυτή είναι αυξημένη εξαιτίας των σύγχρονων κοινωνικών αλλαγών που περιλαμβάνουν την οικονομική και κοινωνική κρίση που έχει επηρεάσει βαθιά την υγεία (σωματική, ψυχική και κοινωνική) του πληθυσμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης  στη φροντίδα υγείας προσώπων, οικογενειών και ομάδων πληθυσμού στην κοινότητα, ώστε  οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν την κατάσταση υγείας και τις ανάγκες υγείας μέσα στην οικογένεια, καθώς και να σχεδιάζουν, προτείνουν και προσφέρουν υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης στην κοινότητα που ζουν και δραστηριοποιούνται. Οι απόφοιτοι, έχοντας εμπλακεί σε ερευνητικές δράσεις και συνδυάζοντας τις θεωρητικές γνώσεις που προσφέρει το πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να απασχοληθούν ενεργά τόσο στο επίπεδο της καθημερινής πρακτικής όσο και ερευνητικά, εξελίσσοντας τον αναπτυσσόμενο κλάδο της Κοινοτικής Φροντίδας Υγείας.

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει λειτουργήσει με επιτυχία μια σειρά εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων διαμορφώνοντας κατάλληλες υποδομές και διαδικασίες. Επιπλέον, το περιεχόμενο του προγράμματος έχει προετοιμαστεί και διδάσκεται από έμπειρα μέλη ΔΕΠ και η διδακτική/μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιείται αξιοποιώντας τις πλούσιες δυνατότητες  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick.

Η ομάδα υλοποίησης του προγράμματος επιδιώκει την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και των διδασκομένων η οποία λαμβάνει χώρα με την αξιοποίηση των διαδικτυακών δυνατοτήτων και συμπληρώνεται με τις αναβαθμισμένες δυνατότητες των πιο σύγχρονων τεχνολογιών, οι οποίες προσφέρουν στον φοιτητή ευελιξία και εγείρουν το ενδιαφέρον. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογικών διαδικτυακών εργαλείων υπόσχονται τη δημιουργία πλουραλιστικών διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων, το οποίο διασφαλίζει μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία. Τέλος, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με διεθνείς προδιαγραφές και διακηρυγμένες πολιτικές ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας.

Βασικοί Σκοποί

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας έχει σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης  στη φροντίδα υγείας προσώπου, οικογενειών και ομάδων πληθυσμού στην κοινότητα, ώστε  οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν την κατάσταση υγείας και τις ανάγκες υγείας μέσα στην οικογένεια, καθώς και να σχεδιάζουν, προτείνουν και προσφέρουν υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης στην κοινότητα που ζουν και δραστηριοποιούνται.

Επίσης το Πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση και εξειδίκευση σε νέους επαγγελματίες υγείας για να κατανοήσουν: 

  • τις ανάγκες προσώπων και οικογενειών για ολοκληρωμένη φροντίδα  
  • την οικογενειακή και ατομική δυναμική και πως αυτή επηρεάζει την υγεία και τη φροντίδα του πληθυσμού
  • Τις υπηρεσίες και δραστηριότητες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως αυτές σχεδιάζονται και ασκούνται στην κοινότητα
  • τον σχεδιασμό παρεμβάσεων σε πρόσωπα, οικογένειες, και ομάδες  του πληθυσμού της κοινότητας, αντίστοιχου με τις ανάγκες τους, τις επιστημονικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που επηρεάζουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας  της κοινότητας
  • τις  μεθόδους της   έρευνας,  και μετεγραφείς των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε κλινικές πρακτικές και υπηρεσίες

Το πρόγραμμα ακολουθεί το Σύστημα ECTS για την επιτυχή συμπλήρωσή του απαιτείται η συγκέντρωση 90 ECTS (Διδακτικών Πιστωτικών Μονάδων), με διάρκεια πλήρους φοίτησης τα 3 εξάμηνα και μερικής φοίτησης τα 6.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί φοιτητοκεντρικά, αναγνωρίζοντας τις διάφορες και διαφορετικές ανάγκες των φοιτητών και επιδιώκοντας την ευελιξία των διδακτικών διαδικασιών προς όφελος των φοιτητών.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

  • εξοικειωθούν με τις γνώσεις και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την υγεία, την ασθένεια και τους προσδιοριστές τους, καθώς και με δράσεις πρόληψης, προαγωγής της υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης σε πρόσωπα, οικογένειες και ομάδες του πληθυσμού στην κοινότητα
  • είναι ικανοί να εκτιμούν ανάγκες υγείας και φροντίδας προσώπου, οικογένειας και ομάδων πληθυσμού στην κοινότητα
  • εξοικειωθούν με την έννοια του κινδύνου στην υγεία, την εκτίμηση του και με το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων προαγωγής της υγείας και πρόληψης της νόσου στην οικογένεια
  • εφαρμόζουν τη θεωρία στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια  Φροντίδα Υγείας
  • εξοικειωθούν με τις έννοιες της κλινικής διακυβέρνησης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας και να μετεγράψουν τις εκτιμώμενες ανάγκες υγείας και φροντίδας σε πολιτικές υγείας για την Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας, τη δημόσια και κοινοτική υγεία

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους ειδικούς που ενδιαφέρονται για την παροχή φροντίδας στην κοινότητα σε μεγάλες δομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην κοινότητα και σε σχολεία.

Οι απόφοιτοι θα έχουν την δυνατότητα εργοδότησης σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως Κέντρα Υγείας, αγροτικά ιατρεία, ιδιωτικές και δημόσιες δομές νοσηλείας στο σπίτι και δομές υποστήριξης ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων. Επίσης, σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, σε μεγάλες

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence