• Οι φοιτητές μπορούν να αποφοιτήσουν με την  ολοκλήρωση 90 πιστωτικών  μονάδων ECTS στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στη Δομή του Προγράμματος 
  • Ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο αν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5,00 από 10,00.
  • Οι φοιτητές που αποφοιτούν  με  CGPA λιγότερο από 5.00 μπορεί να χρειαστεί να πάρουν  επιπλέον μαθήματα  ή να επαναλάβουν  μια σειρά από ενότητες, προκειμένου να βελτιώσουν τους βαθμούς τους.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence