Εξάμηνο 1
Code

Course

ECTS

DGMBA512

Οικονομικά της Επιχείρησης

5

DGMBA513

Αρχές Μάρκετινγκ

5

DGMBA515

Ποσοτικές Μέθοδοι

5

DGMBA516

Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

5

DGMBA517

Στρατηγική Διοίκηση

5

DGMBA518

Διοίκηση Έργων

5

Εξάμηνο 2

Code

Course

ECTS

DGMBA548 Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική 10
 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ

10

  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 10
Εξάμηνο 3

Code

Course

ECTS

DGMBA510

Μεθοδολογία και Σχέδιο Έρευνας

5

DGMBA549

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία- Μέρος Α'

10

DGMBA550

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία- Μέρος Β'

15

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence