Προϋποθέσεις ολοκλήρωσης

Κανονισμοί Εξέτασης, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης

Οι κανονισμοί που αφορούν την εξέταση,  αξιολόγηση  και το σύστημα βαθμολόγησης του Προγράμματος ακολουθούν τους γενικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

Προϋποθέσεις αποφοίτησης

Οι φοιτητές μπορούν να αποφοιτήσουν αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία 90 πιστωτικές μονάδες ECTS στα μαθήματα που αναφέρονται στη Δομή του Προγράμματος.

Επιπλέον, ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο εάν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5.00 στα 10.00. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές με CGPA λιγότερο από 5.00 μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα ή να επαναλάβουν μια σειρά μαθημάτων για να βελτιώσουν τους βαθμούς τους.

Πρόσβαση σε ανώτερο κύκλο σπουδών

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να προχωρήσουν σε περαιτέρω επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά προσόντα, όπως είναι οι διδακτορικές σπουδές (3ος Κύκλος) σε κλάδους που προσφέρονται από τη Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence