Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις

Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή ισοδύναμη διεθνής αναγνώριση σε οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο, όπως Λογιστική & Χρηματοοικονομική, Οικονομικά, Ναυτιλία και Μεταφορές, Μηχανική, Νομική, Βιοεπιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες.

Κριτήρια αγγλικής γλώσσας:

Εάν έχετε ολοκληρώσει το πτυχίο σας σε μη αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών, πρέπει να παρουσιάσετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τα κατάλληλα προσόντα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  1. TOEFL, ή IELTS, ή GCSE, ή IGCSE, ή Cambridge Certificate of Proficiency στην Αγγλική γλώσσα, ή ισοδύναμο προσόν, ή
  2. Απολυτήριο Λυκείου ή Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, ή
  3. Ικανοποιητική επίδοση στο Τεστ γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Frederick.

Εργασιακή εμπειρία:

Διετής εργασιακή εμπειρία ή καλή βαθμολογία GMAT (Graduate Management Admission Test) θεωρείται ως πλεονέκτημα.

Αναγνώριση προηγούμενων σπουδών

Δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την αναγνώριση προηγούμενων σπουδών για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Υπάρχει η δυνατότητα να σας χορηγηθούν πιστωτικές μονάδες μεταφοράς σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις για την αναγνώριση προηγούμενων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence