Το Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο οργανώνεται και λειτουργεί από κοινού από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και τη Σχολή́ Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού́ Ανοικτού́ Πανεπιστημίου.

Απευθύνεται σε Δικηγόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και σε στελέχη εταιριών, φορέων και οργανισμών, τα οποία αποσκοπεί να εφοδιάσει με τα απαραίτητα προσόντα για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Παρέχεται θεωρητική και πρακτική νομική ανάλυση ως εργαλεία για την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για νομικούς, χωρίς να αποκλείονται συναφή επιστημονικά πεδία.

Σκοπός του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η σε βάθος γνώση του Δικαίου της Ένωσης, του δικαίου που συνιστά μία ιδιαίτερη και αυτόνομη έννομη τάξη, χωριστή από τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών-μελών, διέπεται από τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως αυτονομία, αμεσότητα και υπεροχή, αλλά παράλληλα, μέσα από τις κοινές θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, με την αμοιβαία αναγνώριση και καλόπιστη συνεργασία, συνενώνει την Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ τους αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ακαδημαϊκή κατάρτιση των συμμετεχόντων και επιπρόσθετα στην επαγγελματική ανάπτυξή τους, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

 

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence