Σε καθημερινή βάση τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες καταπατώνται σε όλα τα επίπεδα: κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό. Δεν απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους στο μέγιστο δυνατό και να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία. Τα εμπόδια τα οποία συναντάνε στην πλήρη και ελεύθερη συμμετοχή τους είναι πολλαπλά: φυσικά εμπόδια, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά, αλλά και εμπόδια που έχουν να κάνουν με στάσεις του υπόλοιπου πληθυσμού απέναντι τους.

Οι ίσες ευκαιρίες είναι η δυναμική λειτουργία της αρχής της ισότητας που αφορά τη διαδικασία και τα μέτρα που χρειάζονται για την εξίσωση των ευκαιριών μεταξύ ατόμων με ειδικές ανάγκες στην απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την κατοχύρωση της θέσης τους ως άτομα στην κοινωνία. Εξίσωση ευκαιριών σημαίνει δομικές αλλαγές, ενθάρρυνση των ατόμων για μεγαλύτερη συμμετοχή, αντιμετώπιση των διακρίσεων σε διάφορα επίπεδα και αλλαγή κοινωνικών στάσεων απέναντι τους.

Το μάθημα «Παιδί με ειδικές ανάγκες, Ενήλικας με ειδικές ανάγκες: Από το σχολείο στην κοινωνία» απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες αγωγής και ειδικής αγωγής, οι οποίοι αναμένεται να έχουν σφαιρική γνώση διάφορων θεμάτων που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πέρα από την μεταχείριση που τυγχάνουν στο πλαίσιο του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μαθήματος έγκειται στην προσπάθεια σκιαγράφησης της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους και την «έξοδο» τους στην κοινωνία.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Μάθημα 1 το οποίο περιλαμβάνει την εισαγωγή στο μάθημα
  • Μέρος I το οποίο περιλαμβάνει τις ενότητες 1 μέχρι 5, στις οποίες αναλύονται ζητήματα θεωρητικής προσέγγισης της αναπηρίας,
  • Μέρος II το oποίο αποτελείται από τις ενότητες 6 μέχρι 10, στις οποίες αναλύονται σύγχρονα θέματα διαβίωσης και ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
  • Μέρος ΙΙΙ το οποίο αποτελείται από τις ενότητες 11 μέχρι 13, στις οποίες συζητούνται θέματα σχετικά με την εργασία των επαγγελματιών.
  • Μάθημα 13 το οποίο περιλαμβάνει την επανάληψη και το κλείσιμο του μαθήματος. 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

H εξοικείωση των φοιτητών με θέματα και ζητήματα τα οποία αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες πέρα από το πλαίσιο του σχολείου. Μερικές από τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν την ιδρυματική και την εξω-ιδρυματική φροντίδα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την υποστηριζόμενη εργασία, την αυτόνομη διαβίωση και την χρήση τεχνολογίας για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής. Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις με τις οποίες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν πληρέστερα στην εργασία τους με άτομα με ειδικές ανάγκες.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence