Καταληκτικός
Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση και Ηγεσία Σχολικών Μονάδων

Επίπεδο Πιστοποίησης

Master (2ος κύκλος σπουδών)

Προσφέρεται από

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών

Τρόπος Σπουδών

Εξ Αποστάσεως

Γλώσσα

Ελληνική


Βασικοί Σκοποί 

Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές είναι συνεχείς  και ραγδαίες και ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μεγαλύτερες από ποτέ, η ανάγκη για προετοιμασία κατάλληλων διοικητικών στελεχών έχει φτάσει στο υψηλότερο της σημείο. Η αναγνώριση της σημασίας της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας είναι πλέον καθολική από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στο εξωτερικό καταδεικνύουν πως η ηγεσία σχολικής μονάδας είναι ο δεύτερος σχολικός παράγοντας σε θετική επίδραση στα αποτελέσματα μαθητών.

Ο σχολικός ηγέτης του σήμερα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο έργο του χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Χρήσιμη μεν η επαγγελματική εμπειρία αλλά εξίσου χρήσιμη είναι και η θεωρητική/επιστημονική κατάρτιση. Το εξ’αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Διοίκηση και Ηγεσία Σχολικών Μονάδων” έχει ως στόχο να βοηθήσει τους τωρινούς αλλά και μελλοντικούς σχολικούς ηγέτες στην προσπάθειά τους για αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία του σχολείου τους. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη θεωρία και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψιν το σημερινό εκπαιδευτικό συγκείμενο μέσα στο οποίο καλείται ο ηγέτης να εκπληρώσει τον ρόλο του αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τάσεις στην εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο του παλιού όσο και του νέου διοικητικού στελέχους που θέλει να διευρύνει το γνωσιολογικό τους υπόβαθρο, ώστε σε τελικό στάδιο να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτευχθεί με την παρουσίαση επίκαιρων και σημαντικών ζητημάτων όπως είναι η οργανωσιακή συμπεριφορά, η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, η αποτελεσματική ηγεσία, οι σχέσεις τεχνολογίας με την ηγεσία, αποτελεσματική ομαδική εργασία στην εκπαίδευση, λήψη αποφάσεων κλπ. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται στους πιο κάτω τρεις άξονες:

 1. Παρουσίαση σύγχρονων θεωριών και ερευνητικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την αποτελεσματική σχολική ηγεσία
 2. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των διοικητικών στελεχών (πετυχημένων και αποτελεσματικών) ώστε να διαθέτουν ρεπερτόριο επιλογών και αντιδράσεων (μέσα και από ηγετικές θεωρίες και στυλ ηγεσίας) σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουν
 3. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την θεωρία και πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και εκπαιδευτικής ηγεσίας.
 4. Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίχθηκε επίσης στην δομή και το περιεχόμενο πετυχημένων παρόμοιων προγραμμάτων από πανεπιστήμια στο εξωτερικό αλλά διατηρεί το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα μέσα από τις εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης στο εκπαιδευτικό συγκείμενο του ευρύτερου κυπριακού αλλά και ελλαδικού χώρου.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ή Στόχοι του Προγράμματος

Με το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:

 • Έχουν αποκτήσουν ένα στερεό υπόβαθρο στη θεωρία αλλά και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και εκπαιδευτικής ηγεσίας
 • Ερμηνεύουν και να εξηγούν τη δράση και λειτουργία των σχολικών μονάδων
 • Κατανοούν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας ώστε να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους μαθητές
 • Αναλύουν τις αρχές της κουλτούρας του σχολείου και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για εισαγωγή, ανάπτυξη και διατήρηση κουλτούρας
 • Κατανοούν τις χρήσεις της τεχνολογίας στην ηγεσία
 • Δουλεύουν αποτελεσματικά με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων
 • Επιλέγουν και να εφαρμόζουν ηγετικά και διοικητικά στυλ και πρακτικές αποτελεσματικής ηγεσίας ανάλογα με την κατάσταση
 • Αναλύουν και να αξιολογούν την έρευνα για τη διοίκηση και ηγεσία
 • Αναλύουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές πολιτικές όσον αφορά τη σημασία και τις προεκτάσεις που έχουν για το προσωπικό και την εκπαίδευση
 • Διαμορφώνουν το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές
 • Βοηθούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία.
 • Να εξοικειωθούν με θέματα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Συγγράφουν επιστημονικές εργασίες που να είναι σε θέση να δημοσιευθούν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και να παρουσιαστούν σε τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια

 

Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων

Ο σχεδιασμός του μεταπτυχιακού προγράμματος έχει ως στόχο να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο βασισμένο στα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα και τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες και να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις της θέσης του διευθυντή στις σχολικές μονάδες στο Κυπριακό και Ελληνικό συγκείμενο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την προωθήση μιας αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας πρός όφελος των μαθητών και της σχολικής μονάδας γενικότερα.

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργάζονται ως βοηθοί διευθυντές και διευθυντές σχολικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή να απασχοληθούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε οργανισμούς / ιδρύματα που προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα, ημικρατικούς οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

 

 

 

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence