Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από διδακτικό προσωπικό της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick καθώς και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και με γνώση και διδακτική εμπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Κατά την τελευταία ακαδημαϊκή χρονιά, το πρόγραμμα στήριξαν οι ακόλουθοι ακαδημαϊκοί:

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence