Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού και την ανάγκη για κριτική και συνολική θεώρηση των εννοιών του αναλυτικού προγράμματος σε μακρο-επίπεδο ή/και, μικρο-επίπεδο, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και των αλληλεπιδράσεών τους. Βασική επιδίωξη αποτελεί και η αποτελεσματική ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης για ;όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι τρεις κατευθύνσεις του προγράμματος απευθύνονται σε μετεκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εκπαιδευτική τεχνολογία, την παιδαγωγική/διδακτική ηγεσία και τη γλώσσα και λογοτεχνία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ‘όλων των βαθμίδων (δημοτικής, προδημοτικής, και μέσης εκπαίδευσης) δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλα άτομα που ασχολούνται με εκπαίδευση σε τράπεζες, μουσεία, ή άλλους οργανισμούς που επενδύουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε άτομα εκτός των γεωγραφικών ορίων της Κύπρου ή/και της Ελλάδας που κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Οι προδιαγραφές αυτές υπόσχονται τη δημιουργία πλουραλιστικών διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων, το οποίο διασφαλίζει μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία.

 1. Τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στο πρόγραμμα καθορίζονται στους Γενικούς Περί Φοιτητών Κανονισμούς, αλλά και στον Κανονισμό Σπουδών Εξ Αποστάσεως του Πανεπιστημίου Frederick
 2. Ειδικότερες προϋποθέσεις
  • Κατοχή πτυχιακού τίτλου σπουδών (προαπαιτούμενου για διορισμό στο εκπαιδευτικό σύστημα).
  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης διεθνούς γλώσσας  (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Βασικός ψηφιακός εγγραμματισμός
  • Δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης δυνατοτήτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Η εκπαιδευτική πείρα θεωρείται πλεονέκτημα, άλλα όχι απαραίτητη   

Αναγνώριση προηγούμενων σπουδών

Δεν συντρέχουν ειδικές διευθετήσεις για αναγνώριση προηγούμενων σπουδών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για αναγνώριση σπουδών που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο Frederick.

 1. Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν μέσω της Ιστοσελίδας του προγράμματος την αίτησή τους και όλα τα συναφή δικαιολογητικά, υποδεικνύοντας και την κατεύθυνση σπουδών που τους ενδιαφέρει.. Για επιπρόσθετη πληροφόρηση για την υποβολή αίτησης κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  Application Form: Click HERE to download (pdf)
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα
  • Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (CV).
  • Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών
  • Σύντομο σημείωμα (2 περίπου σελίδες) για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις του υποψήφιου, τις σχετικές επαγγελματικές εμπειρίες του και τεκμηριωμένη δικαιολόγηση του ενδιαφέροντος και των δυνατοτήτων ή της καταλληλότητας του για το πρόγραμμα, καθώς και τα επαγγελματικά ή/και ερευνητικά ενδιαφέροντα του.
  • Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο ακαδημαϊκά (σπουδές) ή επαγγελματικά.
  • Δικαιολογητικά γλωσσομάθειας (και ελληνομάθειας, όπου θεωρείται απαραίτητο) ή αποδεικτικά σχετικών εξετάσεων, διακρίσεων ή επιδόσεων σε άλλες δραστηριότητες.
 3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή του Προγράμματος κρίνει ότι είναι αναγκαίο, οι υποψήφιοι καλούνται και σε προσωπική συνέντευξη εξ αποστάσεως.
 4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στο πρόγραμμα, η Επιτροπή του Προγράμματος θα αξιολογεί τους υποψήφιους φοιτητές στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως, επιδόσεις σπουδών, συστατικές επιστολές, ψηφιακός εγγραμματισμός, ερευνητικά ενδιαφέροντα, συνέντευξη, επαγγελματική εμπειρία, γνώση ελληνικής ή/και αγγλικής γλώσσας κ.ά.
 5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του Προγράμματος ανακοινώνονται με ηλεκτρονικές επιστολές ή άλλο τρόπο σε όλους τους υποψηφίους. .

Πιστοποιημένα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών μιας αίτησης πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Εξ Αποστάσεως Μάστερ στ Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία
Frederick University
7, Y. Frederickou Str.
Pallouriotissa, 1036 Nicosia
Cyprus

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence