Διαδικασία και Κριτήρια Εισδοχής

Τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στο πρόγραμμα καθορίζονται στους Γενικούς Περί Φοιτητών Κανονισμούς, αλλά και στον Κανονισμό Σπουδών Εξ Αποστάσεως του Πανεπιστημίου Frederick.

Ειδικότερες προϋποθέσεις:

  • Κατοχή πτυχιακού τίτλου σπουδών (προαπαιτούμενου για διορισμό στο εκπαιδευτικό σύστημα).
  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης διεθνούς γλώσσας  (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Βασικός ψηφιακός εγγραμματισμός.
  • Δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης δυνατοτήτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Η εκπαιδευτική πείρα θεωρείται πλεονέκτημα, άλλα όχι απαραίτητη. 
 

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence