Σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να καταστούν ικανοί να μελετούν με κριτικό πνεύμα επιστημονικές έρευνες στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Εκπαίδευσης. Εξ ορισμού ένας επιστήμονας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει ένα ερευνητικό σχέδιο και να το υλοποιεί ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ότι οι μέθοδοι που μαθαίνουν σήμερα βρίσκονται σε μία δυναμική διαδικασία εξέλιξης και προσαρμογής στις δυνατότητες που κυρίως προσφέρει η τεχνολογία. Για παράδειγμα σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι συλλογής δεδομένων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και σίγουρα στο μέλλον θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς αυτό-μόρφωσης στο συγκεκριμένο θέμα και υιοθέτησης μέσω κριτικής αντίληψης προσεγγίσεων που θα παρουσιάζονται στην επιστημονική κοινότητα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής αξιολόγησης ψυχομετρικών εργαλείων που προσφέρονται για τη μέτρηση ικανοτήτων των ατόμων.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είτε επιλέξει να αναπτύξει διατριβή επιπέδου μάστερ είτε όχι πρέπει να καταστεί ικανός να παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια στο αντικείμενο σπουδών του, αλλά κυρίως να οργανώνει την επιστημονική δουλειά του με τρόπο που να μπορεί να παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό την κατανόηση από μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος βασικών μεθόδων σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας και ειδικότερα της εκπαιδευτικής έρευνας σε θέματα Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα μπορούν, μετά το τέλος του μαθήματος, να μελετούν κριτικά έρευνες ως προς τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί, θα θέτουν ερευνητικά ερωτήματα, θα δομούν τα στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, θα σχεδιάζουν έρευνα επιλέγοντας την κατάλληλη μεθοδολογία, θα συλλέγουν δεδομένα επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο, θα αναλύουν τα δεδομένα που θα έχουν συλλέξει και θα καταγράφουν με επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο τα συμπεράσματά τους και γενικότερα μία επιστημονική έρευνα. Θα πρέπει μετά το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν είτε ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα. Ειδικότερα όσον αφορά στην ποσοτική έρευνα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων (π.χ. SPSS) και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης εφόσον θα είναι γνώστες δεικτών στατιστικής ανάλυσης.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence