Οργανόγραμμα

 

Επιτροπή Εξ Αποστάσεως Μάθησης (Distance Learning Committee – DLC)

 • Γενική ευθύνη για την εξ αποστάσεως μάθηση στο Πανεπιστήμιο Frederick
 • Ανάπτυξη και επίβλεψη πολιτικών για:
  • Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης
  • Διασφάλιση ποιότητας – συνεργασία με την επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας
   του Πανεπιστημίου
  • Διάδοση και διάδοση των πρακτικών ηλεκτρονικής μάθησης σε όλα τα
   προγράμματα
  • Υποστήριξη και ανάπτυξη της υποδομής των εξ αποστάσεως προγραμμάτων
   σπουδών – στενή συνεργασία με τη Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Η Επιτροπή εξ Αποστάσεως Μάθησης έχει την γενικότερη ευθύνη της λειτουργίας των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών στο Πανεπιστήμιο, την διαμόρφωση πολιτικής και την διασφάλιση της ποιότητας.
  • Συντονίζει και ενεργοποιεί μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας όσον αφορά
   τους διδάσκοντες, τις διαδικασίες, τα μαθήματα, κλπ.
 • Επικοινωνεί και συντονίζει την πολιτική, τις αποφάσεις και τη στρατηγική των εξ αποστάσεως προγραμμάτων στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
  • Παρέχει και συντονίζει την εκπαίδευση των διδασκόντων (μέλη ΔΕΠ & ΣΕΠ)
   και ΕΒ.
  • Καθορίζει ρόλους, καθήκοντα και υποχρεώσεις για μέλη ΔΕΠ & ΣΕΠ και ΕΒ
  • Παρέχει συνεχή υποστήριξη στους συγγραφείς μαθημάτων και παρακολουθεί
   την ανάπτυξη του διδακτικού υλικού των προγραμμάτων σπουδών
  • Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του Παιδαγωγικού Πλαισίου Εξ Αποστάσεως Μάθησης και παρέχει εκπαίδευση όπου απαιτείται για
   βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών
 • Η Επιτροπή εξ Αποστάσεως Μάθησης και το υφιστάµενο πλαίσιο λειτουργίας εγγυόνται τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανάπτυξη και υποστήριξη εξ αποστάσεως προγραµµάτων, υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και παιδαγωγικές θεωρίες.


Μονάδα Εξ Αποστάσεως Μάθησης (Distance Learning Unit - DLU)

 • Η μονάδα εξ αποστάσεως μάθησης είναι το διοικητικό σώμα του Πανεπιστημίου που σχετίζεται με την λειτουργία των εξ αποστάσεως προγραμμάτων.
 • Ασχολείται με διοικητικής φύσης θέματα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μάθηση στο Πανεπιστήμιο Frederick.
 • Παρέχει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για τους εξ αποστάσεως φοιτητές
 • Κύριες αρμοδιότητες:
  • Εφαρμογή αποφάσεων του DLC
  • Σύνδεση με φοιτητές, καθηγητές και βασικές υπηρεσίες σπουδαστών (Γραφείο Μελετών, Γραφείο Εισδοχής)
  • Συλλέγει και παρακολουθεί τις ερωτήσεις/ απορίες και σχετικές πληροφορίες για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.


Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (Distance Learning Support – DLS)

 • Η μονάδα υποστήριξης εξ αποστάσεως μάθησης παρέχει υποστήριξη σε τεχνικά θέματα πρόσβασης και λειτουργίας των διαφόρων πληροφορικών συστημάτων που απαιτούνται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Παροχή και προώθηση προσφερόμενων τεχνικών υπηρεσιών σε όλους τους αντιπροσώπους σε σχέση με την ηλεκτρονική μάθηση
 • Υπεύθυνη για:
  • Αξιολόγηση, πρόταση και βελτίωση της τεχνικής υποδομής για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης
  • Συντήρηση και διατήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες (διδάσκοντες, φοιτητές & λειτουργούς)


Κέντρο Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Μάθησης - Open & Distance Learning Center (ODLC)

 • H προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Frederick και στην κοινωνία γενικότερα, με στόχο τη διάχυση των βασικών παιδαγωγικών αρχών που πρέπει να τη διέπουν και τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να εκπαιδεύει, να επιμορφώνει και να υποστηρίζει (ερευνητικά και διδακτικά) εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους που εμπλέκονται διδακτικά και μαθησιακά σε περιβάλλοντα ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης, μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Επίσης, στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας στους τομείς της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης, και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Η συμβολή του εργαστηρίου στην προώθηση και τη συνεχή ανανέωση των μεθόδων της ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης στο Πανεπιστήμιο Frederick.
 • Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών δράσεων σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους με σκοπό την παιδαγωγική αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης.
 • Η υποστήριξη μελών ΔΕΠ, ΣΕΠ, ΕΒ του Πανεπιστημίου Frederick με σκοπό την κατάρτισή τους στην παιδαγωγική αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης.
 • Η ανάπτυξη ποιοτικού εκπαιδευτικού διαδραστικού/ ψηφιακού υλικού για χρήση σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, συμβατικής, μεικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η παιδαγωγική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, ΣΕΠ, ΕΒ του Πανεπιστημίου Frederick στην ανάπτυξη, διαμόρφωση και εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού/ ψηφιακού υλικού, διαδραστικών δραστηριοτήτων της διαμορφωτική αξιολόγηση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Η παροχή εργαλείων, μέσων και φυσικού χώρου για τη διεξαγωγή μαθημάτων, εργαστηρίων, σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού/ διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.
 • Η ανάπτυξη και διοργάνωση εργαστηρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών συνεδρίων σε θέματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η υποστήριξη και παιδαγωγική ενίσχυση της Επιτροπής Εξ αποστάσεως Μάθησης και Μονάδας Εξ αποστάσεως μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick.
 • Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων που συλλέγονται και αξιοποιούνται από τη Μονάδα Εξ αποστάσεως μάθησης και την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με σκοπό:
  • Τη διεξαγωγή έρευνας, διδακτικών παρεμβάσεων και πειραμάτων με σκοπό την αναβάθμιση των πολιτικών και της μάθησης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα
  • Την ανάπτυξη εκθέσεων σε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές πρακτικές στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση.
  • Τον εντοπισμό αποκλίσεων και προβληματικών καταστάσεων και τη λήψη
   διορθωτικών ενεργειών.
 • Η εμπλοκή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και δράσεις, προγράμματα ERASMUS και η δημιουργία ερευνητικών εκθέσεων για παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σχετικών με την ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης σε θέματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Παιδαγωγικό Πλαίσιο

Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο

Το παιδαγωγικό πλαίσιο το οποίο διέπει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών/ μαθημάτων, αναπτύχθηκε μετά την επίλυση των ακόλουθων κρίσιμων ζητημάτων: 1) την τοποθεσία των υποψήφιων φοιτητών/τριων (τοπικών ή/και ευρωπαϊκών ή/και διεθνών φοιτητών/τριων), 2) σύγχρονες διεθνείς τάσεις και ερευνητικές εξελίξεις σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και παράδοσης των προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης, και 3) απαιτήσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) όσον αφορά τη διαπίστευση των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις αναγνωρίσεις πτυχίων που χορηγούνται από τέτοια προγράμματα.

Πυλώνες Παιδαγωγικού Πλαισίου - Το Παιδαγωγικό πλαίσιο αποτελείται από τους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

 1. Καθοδηγούμενη Διαδικτυακή Μάθηση και Εκπαιδευτικό Υλικό (Μαθησιακές Δραστηριότητες) (υποχρεωτική και προαιρετική βιβλιογραφία/περιεχόμενο και ψηφιακό/πολυμεσικό υλικό)
 2. Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση (Εβδομαδιαίες Μαθησιακές Δραστηριότητες - Επικοινωνία)
 3. Αξιολόγηση (Τελική, Διαμορφωτική/Συνεχής και Αυτοαξιολόγηση – Εβδομαδιαίες Μαθησιακές Δραστηριότητες)

 

Καθοδηγούμενη Μάθηση & Εκπαιδευτικό Υλικό

Στόχος των δραστηριοτήτων της καθοδηγούμενης μάθησης είναι να εισαγάγει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες για κάθε μάθημα. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως στόχο να συμμετάσχουν οι φοιτητές/τριες στη μελέτη, ανάγνωση, παρακολούθηση ή ακρόαση, μόνιμου, στατικού, διαδικτυακού περιεχομένου. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρονικά βιβλία, διδακτικά εγχειρίδια, βιβλία, κεφάλαια τόμων, άρθρα σε επιστημονικά ή άλλα περιοδικά, πολυμεσικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης, σημειώσεις, αναγνώσεις από ποικίλες πηγές. Η υποχρεωτική βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (νοουμένου ότι τηρούνται οι αρχές για τα πνευματικά δικαιώματα) και όπου υπάρχει ανάγκη για αγορά/δανεισμό βιβλίων από τους διδασκόμενους αυτό γίνεται με φειδώ.

Εκτός από τα πιο πάνω δίνεται στους/στις φοιτητές/τριες εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ή διαφορετικά ψηφιακό/ πολυμεσικό υλικό το οποίο  περιλαμβάνει ψηφιακή βιβλιογραφία, links, open access resources (OERs), eBooks, βίντεο, κ.λπ. Επίσης, στο ψηφιακό/ πολυμεσικό υλικό ανήκουν και οι καταγραφές (recordings) των τηλεσυναντήσεων και τηλεδιαλέξεων που πραγματοποιούνται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ή/και άλλα εκπαιδευτικά βίντεο, που ετοιμάζει το διδακτικό προσωπικό της Θεματικής Ενότητας. Επίσης, το ψηφιακό/πολυμεσικό υλικό περιλαμβάνει διαφόρων μορφών παρουσιάσεις: απλές, με σημειώσεις, αφηγηματικές παρουσιάσεις, βιντεομαθήματα, διαδραστικές παρουσιάσεις και διαδραστικά βίντεο, ηχητικά αρχεία, προσομοιώσεις, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, διαδραστικά σενάρια για λύση προβλήματος  ή άλλες πηγές πολυμέσων για την παράδοση υλικού (π.χ. tutorials). Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε ένα μάθημα είναι πλούσιο και σύγχρονο, δεδομένου ότι παρακολουθείται και επανεξετάζεται συνεχώς από τους δημιουργούς.

Τα περιεχόμενα της καθοδηγούμενης μάθησης διαχωρίζονται σε «υποχρεωτικά», αυτά δηλαδή που πρέπει να μελετηθούν από τους/τις φοιτητές/τριες ή «συμπληρωματικά/προαιρετικά», αυτά τα οποία μπορούν να μελετηθούν σε εθελοντική βάση από φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις θεματικές ενότητες του μαθήματος. Η συμπληρωματική/ προαιρετική βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνει συλλογή πρόσθετων βιβλιογραφικών τίτλων, ενδεικτική για περαιτέρω μελέτη, που όμως δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης για τις εξετάσεις της Θεματικής Ενότητας.  Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν ανεξάρτητα (ανεξάρτητη μάθηση) σε περαιτέρω δραστηριότητες μελέτης. Οι δραστηριότητες αυτές απαιτούν από τους φοιτητές/τριες να μελετήσουν επιπρόσθετες δημοσιεύσεις εντός του τομέα (δηλαδή αναγνώσεις που υπερβαίνουν το βασικό περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της Καθοδηγούμενης Διαδικτυακής Μάθησης). Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει άρθρα εφημερίδας ή βασικά κείμενα στο συγκεκριμένο πεδίο , διαδικτυακά βίντεο ή podcasts των θεωρητικών εντός του τομέα και κάθε άλλο περιεχόμενο που οι φοιτητές/τριες θα εντοπίσουν, από τους αμέτρητους διαδικτυακούς πόρους που διατίθενται. Συνεπώς, τα μαθήματα σχεδιάζονται προσεκτικά με σκοπό την ενθάρρυνση και την παρακίνηση των φοιτητών/τριών για ανεξάρτητη μελέτη.

 

Δυναμική Διαδικτυακή Αλληλεπίδραση

Οι εβδομαδιαίες δραστηριότητες της δυναμικής διαδικτυακής αλληλεπίδρασης εμπλέκουν τους διδασκομένους σε διαδικτυακές συζητήσεις και συνεργασίες. Δεν συμβάλλουν όλες άμεσα στην αξιολόγηση. Οι διαδικτυακές δραστηριότητες αλληλεπίδρασης έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο,  ώστε να τους παρέχουν ευκαιρίες να συζητήσουν, να  αλληλεπιδράσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να προβούν σε κριτική, και να εξετάσουν την κατανόησή τους στις βασικές έννοιες που παρουσιάστηκαν κατά την παράδοση ενός μαθήματος, όπως επίσης και να συνεργαστούν για ανάπτυξη υλικού/ εργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται διαδικτυακές διαλέξεις (συνεδρίες με βίντεο και ήχο) από τους/τις διδάσκοντες/ουσες. Οι διαδικτυακές διαλέξεις στοχεύουν στην παράδοση και την εξήγηση περιεχομένου, παρουσιάσεις φοιτητών/τριών, συζητήσεις καθώς και μεταξύ των διδασκόντων/ουσών και των φοιτητών/τριων. Επίσης, μέσα στα πλαίσια των τηλεδιασκέψεων γίνονται ομαδικές εργασίες και συζητήσεις, επίλυση σεναρίων μάθησης, παίξιμο ρόλο, κλπ.  Η διάρκεια των τηλεδιασκέψεων ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 2 ώρες.  Μέσα στο ίδιο πεδίο εφαρμογής, οι δραστηριότητες της δυναμικής διαδικτυακής αλληλεπίδρασης περιλαμβάνουν τη δημιουργία φόρουμ συζήτησης επί των θεμάτων της ενότητας (π.χ. προσωπικές τοποθετήσεις, συζητήσεις μελετών περίπτωσης, κριτικός σχολιασμός ερευνητικών άρθρων), παιχνίδια προσομοιώσεων σε ομάδες, διαδραστικά σενάρια για λύση προβλήματος , τη χρήση διαδικτυακών αρχείων για συνεργασία, την ανάπτυξη wikis για συλλογική συγγραφή περιεχομένου, την αξιοποίηση των ιστολογίων ή/και  μικρο-ιστολογίων (π.χ. Twitter) για συζήτηση, επιχειρηματολογία, κριτική, σχολιασμό, ανατροφοδότηση.  Οι εξ αποστάσεως διδάσκοντες/ουσες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν εργαλεία που βρίσκονται στην πλατφόρμα (π.χ. zoom για τηλεδιασκέψεις, φόρουμ συζητήσεων, chat rooms, wikis) καθώς και εργαλεία εκτός της πλατφόρμας (π.χ. ιστολόγια, διαδικτυακά έγγραφα, διαδικτυακοί τοίχοι, wikis). Οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν στους διδασκόμενους να χτίζουν και να συμμετέχουν σε  διαδικτυακές μαθησιακές κοινότητες .

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Η μέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών/τριών για κάθε μάθημα, καθώς και η σημασία των διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης για τον υπολογισμό των τελικών βαθμών καθορίζονται  στο διάγραμμα του μαθήματος (syllabus) το οποίο δίνεται από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας προσαρμογής (Εβδομάδα 0). Σε κάθε μάθημα, υπάρχουν οι ακόλουθες τρεις μέθοδοι αξιολόγησης: 1) Τελική αξιολόγηση, 2) Αναδιαμορφωτική / Συνεχής αξιολόγηση και 3) Αυτοαξιολόγηση. 

Τελική αξιολόγηση

Η τελική αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως μάθησης και έχει τουλάχιστον 50% βαρύτητα. Η τελική αξιολόγηση βασίζεται στην τελική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου ή σε ειδικά εξεταστικά κέντρα που έχουν συσταθεί από το Πανεπιστήμιο είτε εντός είτε εκτός Κύπρου, όπου εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Η τελική εξέταση είναι μέρος της συνολικής αξιολόγησης των φοιτητών/τριων σε κάθε μάθημα. Η φυσική παρουσία των φοιτητών/τριων είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση. Η επανάληψη για τις τελικές εξετάσεις πραγματοποιείται τις τελευταίες εβδομάδες του εξαμήνου κυρίως μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και σημειώσεων επανάληψης (revision handout).

Συνεχής αξιολόγηση

Στη συνεχή αξιολόγηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πρακτική,  προκειμένου να εξαχθούν, να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν  τα «στοιχεία» για την απόδοση  κάθε  φοιτητή/τριας. Η μέθοδος αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες (assignments), quizzes,  ενδιάμεσες εξετάσεις (midterms), ερευνητικές εκθέσεις (research reports),  προσομοιώσεις (simulations), διαδραστικά σενάρια για λύση προβλήματος (problem solving learning scenarios), εικονικά περιβάλλοντα (virtual environments), εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια,  μελέτες περίπτωσης (case studies),  παίξιμο ρόλων (role playing), διαδικτυακές παρουσιάσεις, ανάπτυξη wikis, e-portfolios, συμμετοχή σε φόρουμ συζητήσεων, άλλες μορφές συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης. Η μορφή συνεχούς αξιολόγησης και η βαρύτητα της αξιολόγησης καθορίζονται  από τον/τη διδάσκοντα/ουσα στο διάγραμμα του μαθήματος (syllabus). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός και εκτός διαδικτύου.

Αυτοαξιολόγηση

Η αυτοαξιολόγηση δεν γίνεται με σκοπό την βαθμολόγηση των φοιτητών/τριών, αλλά έχει ως στόχο να βοηθήσει τους βοηθήσει να αντιληφθούν και να βελτιώσουν το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Η αυτοαξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσω μιας ποικιλίας εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων, όπως διαδικτυακό κουίζ, διαδικτυακές ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, δοκίμια και στοχαστικά ημερολόγια και λίστες ελέγχου οι οποίες δίνονται στους φοιτητές/τριες με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας/κεφαλαίου.  Τέλος, ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές/τριες συμμετείχαν σε βαθύτερες δραστηριότητες μάθησης και μελέτης αξιολογείται επίσης μέσω των προαναφερόμενων μεθόδων αξιολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών, οι εξ αποστάσεως διδάσκοντες/ουσες ενθαρρύνονται να μελετήσουν το αρχείο Αξιολόγηση Απόδοσης Φοιτητών στα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα.

Τρόπος Διδασκαλίας 

Ο τρόπος διδασκαλίας σε διαδικτυακό περιβάλλον προϋποθέτει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και τεχνικών που παρέχονται  από τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες αλλά και των σύγχρονων και ασύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Είναι απαραίτητο να είναι σαφής στον/στη φοιτητή/τρια η στήριξη και υποστήριξη που θα του παρέχεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες αλλά και η χρήση των μέσων και εργαλείων που θα αξιοποιήσει κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του. Επιπλέον, είναι μείζονος σημασίας η προώθηση μέσω της διδασκαλίας, της διαδραστικότητας και της ενεργής συμμετοχής των φοιτητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία  όπως και η αξιοποίηση του πολυμεσικού υλικού, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εξ αποστάσεως φοιτητών/τριών και εύκολα προσβάσιμο σε αυτούς.

 

Επικοινωνία

Ασύγχρονη Επικοινωνία 

Η έγκυρη ασύγχρονη επικοινωνία με τους/τις εξ αποστάσεως φοιτητές/τριες είναι καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος. Τα ερωτήματα αναμένεται να απαντώνται μέσα σε 48 ώρες και σε έκτακτες περιπτώσεις νωρίτερα. Οι αποκρίσεις πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και πληροφοριακές. Είναι κατανοητό ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ανταπόκριση μέσα σε  48 ώρες δεν είναι εφικτή αλλά αυτό πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Δύναται να αξιοποιηθούν διάφορα τεχνολογικά εργαλεία για την ασύγχρονη επικοινωνία όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και φόρουμ συζήτησης.

Συνεχής υποστήριξη φοιτητών/τριών: Ο/η διδάσκων/ουσα αναμένεται να είναι διαθέσιμος στους/στις φοιτητές/τριες του και εκτός των ωρών της τηλέ-συνάντησης, ώστε να απαντά σε ερωτήματα, απορίες ή σε άλλα θέματα σχετικά με τις σπουδές τους και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Η έγκυρη ασύγχρονη επικοινωνία με τους/τις εξ αποστάσεως φοιτητές/τριες είναι καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος.

Σύγχρονη Επικοινωνία

Επιπλέον, οι διδάσκοντες/ουσες αναμένεται να ικανοποιούν αιτήματα φοιτητών/τριων για σύγχρονη επικοινωνία (π.χ. δια ζώσης επίσκεψη, τηλεφωνική επικοινωνία). Η οργάνωση των σύγχρονων συνεδριάσεων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική ευθύνη των διδασκόντων/ουσών. Πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο μέσω της προσφερόμενης πλατφόρμας(και του ενσωματωμένου εργαλείου ΖΟΟΜ) και πρέπει να είναι διαθέσιμες στους/στις φοιτητές/τριες για ασύγχρονη παρακολούθηση αργότερα (βιντεογραφημένες τηλεδιασκέψεις).

Ο/η διδάσκοντας/ουσα υποχρεούται να πραγματοποιήσει κατ’ ελάχιστο 4 τηλεδιασκέψεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι οποίες πρέπει να έχουν επαρκή διάρκεια (αναμένεται τουλάχιστον 2 ώρες). Το περιεχόμενο και η οργάνωση της συνεδρίασης είναι απόφασή του/της. Ιδανικά, οι φοιτητές/τριες πρέπει να ενημερώνονται για το πότε θα λάβει χώρα η οργανωμένη σύγχρονη συνεδρίαση, από την αρχή του εξαμήνου (πληροφορίες να παρέχονται στο διάγραμμα του κάθε Μαθήματος) αλλά αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, ο χρόνος πραγματοποίησης της συνεδρίας πρέπει να ανακοινώνεται στην πλατφόρμα LMS τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν.Σε εξαιρετική περίπτωση ακύρωσης του μαθήματος λόγω σοβαρού κωλύματος του/της διδάσκοντα/ουσας, ο/η διδάσκοντας/ουσα έχει την ευθύνη να ενημερώσει τους/τις φοιτητές/τριες άμεσα και να ορίσει νέα ημέρα και ώρα τηλε-διάσκεψη. Εκτός από την οργανωμένη σύγχρονη επικοινωνία, οι Διδάσκοντες /ουσες ενθαρρύνονται να παρέχουν επιπλέον συνεδριάσεις επικοινωνίας, έτσι ώστε να στηρίζουν τους/τις φοιτητές/τριες με τις ανατροφοδοτήσεις, αναλύσεις ή/και υποχρεώσεις μαθημάτων.

Επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες ή/και τον/την Συντονιστή/τρια του Προγράμματος: οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους/τις διδάσκοντές/ουσες τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν  με τους/τις συμφοιτητές/τριες τους μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα φόρουμ επίλυσης ερωτήσεων αποριών.

Pedagogical Framework

The pedagogical framework of the distance learning programs/courses was developed after resolving the following crucial issues: 1) the location of potential students (local, and/or European, and/or international students), 2) international trends and research developments regarding the mode of delivery of distance learning programs and 3) requirements set by the Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation for Higher Education (C.Y.Q.A.A.) and the Cypriot Council for Recognition of Degrees (KYSATS) in terms of accreditation of distance learning programs and the recognitions of degrees awarded from such programs.

Pedagogical Framework Pillars - The pedagogical Framework is consisted of the following three pillars:

 1. Directed Learning Online and Educational Material (Learning Activities) (Mandatory Content) (mandatory and supplementary bibliography/content and digital/multimedia content)
 2. Dynamic Online Interaction (Weekly Learning Activities – Communication)
 3. Assessment Activities: (Final, Formative/Continuous and Self-assessment - Weekly Learning Activities)


Directed Learning Online and Educational material

The aim of directed learning online activities is to introduce and explain the key concepts for each course. These activities aim to engage students in studying, reading, viewing or listening, permanent, static, online materials. These materials include the e-books, digitalized books, notes, readings from various sources (i.e. books, articles, websites, blogs, online newspapers, etc.). The Mandatory bibliography should be available through the Electronic Platform (provided that the principles of copyright are respected) and where there is a need for students to buy/borrow books, this should not be done excessively.

In addition, students are given educational content, or digital/multimedia material that includes digital bibliography, links, open access resources (OERs), eBooks, videos, etc. Also, the digital/ multimedia material includes the teleconferences recordings that take place through the Electronic Platform and/or other educational videos, which are prepared by the teaching staff of the Subject Unit. Digital/multimedia material also includes various forms of presentations: simple, narrated and presentations with notes, video lectures, interactive presentations and interactive videos, audio files, simulations, virtual learning environments, interactive educational games, interactive scenarios for problem solving or other multimedia sources for material delivery (e.g. tutorials). The content included in a course is rich and contemporary, since it is constantly monitored and reviewed by the authors.

The materials used are classified into ‘mandatory content’ that must be studied by students or ‘supplementary’, which could be studied on a voluntary basis by students who wish to delve deeper into the thematic areas of a course. The supplementary/optional bibliography includes a collection of additional bibliographic titles, indicative for further study, but is not the subject of study for the subject module examinations. More specifically, students are also expected to independently engage (independent learning) in further study activities. These activities require students to study additional publications within the field (i.e. readings that are beyond the core content included in Directed Learning Online activities). These materials include Journal articles or key texts in the specific discipline, online videos or podcasts of theorists within the field and any other material that students will locate, on their own, from the vast online resources available. Courses are therefore carefully designed in order to encourage and stimulate students’ independent learning.


Dynamic Online Interaction

The weekly dynamic online interaction activities engage students, in online discussions and collaborations but, not all of them contribute to assessment directly. The online interaction activities are designed in such way to provide students with opportunities to discuss, interact, share opinions, criticize and query their understanding of the key concepts introduced during the delivery of a course as well as to collaborate for the development of content/assignments.

Within this context, online lectures (video and audio sessions) are organized by instructors. The online lectures aim for content delivery and explanation, students’ presentations, discussions among students, and among instructor & student and their duration should be adjusted accordingly. Furthermore, within the context of the teleconferences there are group assignments and discussions, problem solving scenarios, role playing, etc.  The duration of the teleconferences is an average of 2 hours. Within the same framework, dynamic online interaction activities include the creation of discussion groups on the subject unit (e.g personal statements, case study discussions, critical commentary of research articles), group simulation games, interactive problem-solving scenarios, the use of online files for collaboration, the development of wikis for collective writing, the utilization of blogs and/or micro-blogs (e.g. Twitter) for discussion, argumentation, critique, commentary, feedback. The DL instructors are encouraged to use build-in platform tools (i.e. zoom for teleconferencing sessions, discussion forums, chat rooms, wikis) as well as tools outside the platform (i.e. websites, blogs, online documents, wikis). These activities allow students to build and participate in online learning communities.


Assessment Activities

The evaluation method of assessing the student performance for each course, as well as the importance of different assessment methods for calculating the final grades are defined in the course outline (syllabus) which is given by the instructor during the preparation/induction week (Week 0). In each course, there are the following 3 assessment methods: 1) Final evaluation, 2) Continuous/formative evaluation and 3) Self-assessment.

Final evaluation

The final evaluation is obligatory for all distance learning courses and has at least 50% weight. The final evaluation is based on the final exam, which takes place at the University premises, or in specific exam centers established by the University either within, or outside of Cyprus, where strict procedures are applied in order to ensure the reliability of the exam results. The final exam is part of the overall student assessment in each course. The physical presence of students is essential in every case. The revision for the final exams takes place in the last weeks of the semester mainly through teleconferencing, as well as with revision handouts.

Continuous/ formative evaluation

In the continuous/formative evaluation, any practice can be used, in order to export, interpret and use "evidences" for the performance of each student. The assessment method may include assignments, quizzes, midterm exams, research reports, simulations, problem solving learning scenarios, virtual environments, educational interactive games, case studies, role playing, online presentations, development of wikis, e-portfolios, participation in discussion forums, other forms of participation in the electronic learning platform. The continuous evaluation form and the weight of assessment are determined by the instructor in the course outline (syllabus).  It should be noted that the continuous/formative evaluation can be carried out either offline or online.

 Self-assessment

Self-assessment does not take place with the purpose of grading the students but it aims to help students to conceptualize and improve the level of their knowledge and skills. Self-assessment is achieved through a variety of weekly activities, such as online quizzes, online multiple-choice exercises, essays and reflective journals and checklists given to the students after the completion of each unit. Finally, the degree to which students were engaged in deeper learning and further study activities are also assessed through the aforementioned assessment methods. For further information about students’ evaluation the Dl instructors are encouraged to study the document Student Evaluation Performance in DL Programs.

Teaching Methodology

The teaching methodology in an online environment requires the utilization of the capabilities and techniques provided by new educational technologies and synchronous and asynchronous means of communication. It is necessary that students will be distinctively informed of the support provided by the instructors and the use of the means and tools that they will use during their distance learning. In addition, the promotion through teaching, interaction and active participation of students in the learning process are of great significance, as well as the exploitation of multimedia material, which is adapted to the needs of distance learning students and easily accessible to them.

Asynchronous communication

Valid asynchronous communication with distance learning students is crucial to the programme’s success. Queries are expected to be answered within 48 hours or earlier under special circumstances. Responses must be comprehensive and informative. It is understood that, in some cases, a response within 48 hours is not feasible, but this should be an exemption. Various technological tools for asynchronous communication such as e-mail and discussion forums can be used.

Constant student support: The instructor is also expected to be available to his students outside the hours of teleconferencing, in order to answer questions, or other issues regarding their studies and academic performance. The valid asynchronous communication with distance students is crucial to the success of the program.

Synchronous Communication

In addition, instructors are expected to meet students’ requests for synchronous communication (e.g. face to face communication, telephone communication). The organisation of synchronous communication meetings is a compulsory responsibility of the instructor. The meetings must be carried out only through the provided platform (ZOOM) and must be available to students for asynchronous use at a later stage (recorded lectures).

The instructor is required to hold 4 meetings minimum during the semester, which must be of sufficient duration (minimum 2 hours). The content and organisation of the meeting is solely decided by the instructor. Ideally, students should be informed about the time of the online meeting from the beginning of the semester (information to be provided in the course syllabus) but if this is not feasible, the time of the meeting should be announced on the LMS platform at least a week in advance. In the exceptional case that the course needs to be cancelled due to reasons beyond the instructor’s control, the instructor is responsible for informing the students directly and setting a new teleconference day and time. Apart from the organised synchronous communication, instructors are encouraged to provide additional communication meetings to support students with feedback, explanations and / or course requirements.

Communication with the instructors and/or the Program Coordinator: students can communicate with their instructors via e-mail as well as via the electronic platform.  In addition, students can communicate with their fellow students via email and the question-and-answer forums.

Γενικές Πληροφορίες

Αποστολή

Η αποστολή της εξ αποστάσεως μάθησης είναι να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε όλους όσους αδυνατούν, για οποιοδήποτε λόγο, να παρακολουθήσουν ένα συμβατικό πρόγραμμα σε αίθουσα διδασκαλίας. Ως φοιτητής/τρια της εξ αποστάσεως μάθησης είσαι «αυτόνομος/η» να επιλέξεις τον χώρο και χρόνο που θα επιμορφωθείς. Ακόμη, σου δίνεται η δυνατότητα να σπουδάζεις σε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον, παράλληλα με την εργασία σου ή και τις άλλες ασχολίες που πιθανόν να έχεις. Η εξ αποστάσεως μάθηση προσφέρεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη χρήση προσεκτικά επιλεγμένων οπτικοακουστικών μέσων. Το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη δυνατότητα σε όλους/ες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και υψηλή ποιότητα μάθησης μέσω σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης και τη χρήση νέων τεχνολογιών.


Τρόπος Λειτουργίας

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick δεν απαιτούν φυσική παρουσία, με εξαίρεση τις τελικές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν στον τόπο της επιλογής τους στην ώρα και στον ρυθμό που επιθυμούν. Η παράδοση του υλικού γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και κυρίως μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (LMS). Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης LMS είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τις εξ αποστάσεως σπουδές, ως εκ τούτου οι φοιτητές/τριες έχουν την αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη,  ώστε να διασφαλιστεί η ορθή χρήση της. Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης LMS: 1) έχουν  πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος όπως αναγνώσματα, βιβλιογραφικές αναφορές, παρουσιάσεις, τηλεδιασκέψεις, 2) ενημερώνονται για τις εργασίες τους, τα χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς υποβολής εργασιών, και 3) τους παρέχονται μηχανισμοί, τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης επικοινωνίας, με τους/τις διδάσκοντες/ουσες και με τους/τις συμφοιτητές/τριές τους.


Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης (Learning Management System – LMS)

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τους φοιτητές/τριες των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών. Στην πλατφόρμα αυτή έχουν πρόσβαση τόσο οι διδάσκοντες/ουσες όσο και οι φοιτητές/τριες, και είναι το βασικότερο μέσο παράδοσης υλικού/ περιεχομένου αλλά και επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων και  των διδασκομένων. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιείται για ανάρτηση και παράδοση υλικού (αναγνώσματα, βιβλιογραφικής πηγές, εκπαιδευτικό υλικό, πολυμεσικό/ ψηφιακό υλικό,  σημειώσεις του μαθήματος) ή οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό υλικό (συνδέσεις σε ιστοσελίδες, βίντεο, κ.ά). Η πλατφόρμα παρέχει επίσης δυνατότητες για σύγχρονη (π.χ. ZOOM για τηλε-διασκέψεις) ή/και ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία (discussion forums, chat rooms, wikis) διδασκόντων και διδασκομένων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και ανατροφοδότησης εργασιών. Τα διάφορα εργαλεία που είναι ενσωματωμένα στην πλατφόρμα προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης.

Generel Information

Mission

The mission of distance learning is to provide undergraduate and postgraduate education to students who are unable to attend a conventional program of study. As a distance learning student, you have the flexibility to study in any location and in any time. Furthermore, a distance learner student has the ability to study in a flexible environment while being employed at the same time. Distance learning is offered exclusively in an online environment with the use of selected audio-visual media. Frederick University provides unlimited access to knowledge and high-quality education through the use of contemporary learning environments and high-end technology.

Mode of Delivery

Distance Learning programs at Frederick University do not require physical presence, with the exception of final examinations. This means that students have the possibility to study from their place of preference at the time of day and pace that consider most suitable for them. Delivery of material is given via electronic means, and specifically, the Learning Management Platform (LMS). The LMS tool is central to distance learning studies and students will be given appropriate assistance and support to ensure that they can use it effectively. Through the LMS students: 1) gain access to the various directed learning material, such as bibliography, presentations, teleconferences, 2) be informed of and manage assessment requirements, the deadlines and submission mechanisms, and 3) be provided with communication mechanisms, both synchronous and asynchronous, with their instructors, as well as fellow students.

Learning Management System – LMS

The e-learning platform is the most important tool for instructors and students registered in distance learning programmes. Both instructors and students have access to this platform as it is the main means of delivering material/content. The e-learning platform is also the primary method of communication and collaboration between instructors and students. Specifically, it is used for uploading and delivering material (readings, bibliographic sources, narrated presentations, annotated presentations, course notes) or any other supporting material (Web page links, videos, etc.). The platform also allows for synchronous and/or asynchronous communication and collaboration (discussion forums, chat rooms, wikis) between instructors and students and enables students to submit their work electronically (see relevant User Guide). The various tools embedded in the platform provide numerous capabilities for technology use within the teaching and learning process.

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence