Καταληκτικός
Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επίπεδο Πιστοποίησης

Μεταπτυχιακό

Προσφέρεται από

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών

Τρόπος Σπουδών

Εξ Αποστάσεως

ΣΚΟΠΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχεδιάστηκε για να προετοιμάσει ειδικούς στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε κοινωνικούς φορείς και σε εργασιακά περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα εστιάζει στο διεπιστημονικό πεδίο της μάθησης ενηλίκων και προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα σταθερό υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε με επιτυχία και αυτοπεποίθηση να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των ενηλίκων για συνεχιζόμενη και δια βίου μάθηση. 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος  πληρούν τις προϋποθέσεις να εργαστούν σε περιβάλλοντα τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων είτε ως υπεύθυνοι προγραμμάτων δια βίου μάθησης είτε ως σύμβουλοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, το πρόγραμμα αναπτύσσει τις ερευνητικές δεξιότητες των σπουδαστών καθιστώντας τους ικανούς να διεξάγουν έρευνες με αυτονομία ή/και προετοιμάζοντάς τους για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

Τέλος, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις παιδαγωγικές και διδακτικές τους ικανότητες και να καλλιεργήσουν τη δική τους παιδαγωγική φιλοσοφία στηριζόμενοι σε μια κριτική προσέγγιση θεωριών για τη μάθηση καθώς και την ατομική και κοινωνική αλλαγή.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το  Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήµιο Frederick έχει όλες τις απαραίτητες υποδοµές για να υποστηρίξει τα µαθήµατα του προγράµµατος.

 • Τεχνολογική Υποδομή και Υποστήριξη
  • Το τεχνικό τμήμα της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης έχει σχεδιάσει και αποκτήσει ένα νέο κέντρο δεδομένων προκειμένου να υποστηρίξει σωστά την πλατφόρμα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
 • Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
  • Για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων για μια αποτελεσματική τεχνική υποδομή, μια σειρά από λογισμικά εργαλεία είναι διαθέσιμα μέσα από την ηλεκτρονική πλαατόφρμα
 • Υποστήριξη Πολυμέσων
  • Κεντρικής σημασίας για τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται είναι η μονάδα Υποστήριξης Πολυμέσων.
 • Λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής
  • Το πανεπιστήμιο αξιοποιεί το λογισμικό λογοκλοπής Turnit in για ανίχνευση της λογοκλοπής βιομηχανικών προδιαγραφών με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
  • Οι εξ αποστάσεως φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ποικιλία επιστημονικών και ακαδημαϊκών πηγών αλλά και άλλων πληροφοριών.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με βάση το γενικό σκοπό και τη συλλογιστική σχεδιασµού του εξ αποστάσεως µεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:

 1. Η ολοκληρωµένη θεώρηση των βασικών εννοιών και αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησής της, και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των αλληλεπιδράσεων τους. 
 2. Η στοχευµένη ενσωµάτωση στρατηγικών διδασκαλίας και ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως επίσης και των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία µε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που µεγιστοποιούν την προστιθέµενη µαθησιακή τους αξία.
 3. Η κατανόηση των διαφορετικών διδακτικών και µαθησιακών αναγκών και προσεγγίσεων των ενηλίκων και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους µέσω µελέτης των θεωριών µάθησης των ενηλίκων. 
 4. Ο σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων αξιοποιώντας νέες µεθόδους, καινοτόµες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικων όπως επίσης και ενσωµατώνοντας τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά µαθησιακά περιβάλλοντα.  
 5. Η κατανόηση της δυναµική, της ανάπτυξης και των απαιτήσεων του συγκεκριμένου κλάδου, έτσι όπως εξελίσσεται στην Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη. 
 6. Η παραγωγή νέας γνώσης µε συστηµατική ερευνητική ενασχόληση στα εστιασµένα ενδιαφέροντα του προγράµµατος και η καλλιέργεια ερευνητικών προσανατολισµών ανάµεσα στους εκπαιδευτές ενηλίκων. 
 7. Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως σηµαντικού εργαλείου στην υπηρεσία των εκπαιδευτών ενηλίκων για αποδοτικότερες διδακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης των στόχων της επιµόρφωσης και κατάρτισης των ενηλίκων. 
 8. Η ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια γόνιµου διαλόγου και συνεργασίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση ενηλίκων. 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη κινητικότητα και ενδιαφέρον όσον αφορά μεταπτυχιακά προγράμματα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δια Βίου Μάθηση και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Τα πιο πάνω πηγάζουν από τον αυξανόμενο αριθμό ιδρυμάτων και οργανισμών τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπου προσφέρουν πληθώρα σεμιναρίων, εργαστηρίων, μαθημάτων σε ενήλικές. Ακόμη, περαιτέρω έμφαση δίνεται πλέον σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα σε θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό δημιουργεί και την ανάγκη για περισσότερες θέσεις διδασκαλίας αλλά και καταρτισμένους εκπαιδευτές. Επίσης, τα τελευταία  χρόνια αυξήθηκε και ο αριθμός θέσεων εργασίας σε ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στο χώρο της δια βίου μάθησης και εκπαίδευση ενηλίκων στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και σε κοινότητες Ελληνόγλωσσων του εξωτερικού όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ικανοποιήσεις ανάγκες σε εκπαιδευμένο προσωπικό στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενήλικων, της Δια βίου Μάθησης και της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης όπως  αναφέρεται πιο πάνω.

Επίσης, το πρόγραμμα λόγω του χαρακτήρα και της δομής του μπορεί να προσελκύσει άτομα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, πεδία και ειδικότητες που ασχολούνται με την εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει ξεκάθαρη έμφαση, δομή και χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων κάτω από την ομπρέλα της δια βίου μάθησης. Με αυτό τον τρόπο δίνει την ευκαιρία στους απόφοιτούς του να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό, θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα του επαγγέλματός τους, έστω και εάν προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, πεδία και ειδικότητες. Τέλος, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει δομηθεί με σκοπό να ικανοποιήσει ανάγκες της κοινωνίας μας.

 

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence